Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vzory tlačív

Vzory tlačív a dokumentov

 • Zmluva o nájme nebytových priestorov – Príloha č. 3 k Vnútornému predpisu UK č. 18/2010
 • Návrh na realizáciu podnikateľskej aktivity – Príloha č. 1 – Základné pravidlá PČ UK
 • Realizačný list podnikateľskej aktivity – Príloha č. 2 – Základné pravidlá PČ UK
 • Zákazka
 • Odberateľská faktúra
 • Dohoda o vykonaní práce
 • Dohoda o pracovnej činnosti
 • Návrh na odmenu
 • Platobný poukaz
 • Kontrolný list finančnej operácie
 • Registračný list FO – Sociálna poisťovňa