Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy

Vnútorné predpisy UK

 • Základné pravidlá podnikateľskej činnosti UK- schválené Akademickým senátom UK 8.11.2005, účinné od 1.1.2006
 • Smernica rektora UK č. 2/2005: Základné pravidlá hospodárenia - platná a účinná od 1.3.2005
 • Vnútorný predpis UK č. 18/2010: Smernica rektora UK: Nakladanie s majetkom Univerzity Komenského v Bratislave - platný a účinný od 15.12.2010
 • Živnostenský list - č. Živnostenského oprávnenia: 2003/07089/2/10F, č. živnostenského registra 101-25016, vydaný Okresným úradom v Bratislave I., odborom živnostenského podnikania - platný od 6.10.2003
 • Vnútorný predpis UK č. 10/2008 schválený Akademickým senátom UK 19.3.2008:
 • Štatút Univerzity Komenského – platný od 10.6.2008 a účinný od 26.6.2008
 • Vnútorný predpis č. 11/2012 – Smernica rektora UK v Bratislave:  Úplné znenie vnútorného predpisu č. 10/2004 – Smernica rektora UK: Finančná kontrola a vnútorný audit na Univerzite Komenského v Bratislave (Dodatok č.1) – platný  účinný od 26.7.2012
 • Vnútorný predpis č. 4/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o obehu a kontrole účtovných dokladov Univerzity Komenského v Bratislave a jeho Príloha č. 8: Vymedzenie práv a povinností a zodpovednosť organizačných útvarov Jesseniovej LF UK a jej zamestnancov s účinnosťou od 1.5.2013

Vnútorné predpisy JLF UK

 • Vnútorný predpis č. 6/2009: Štatút UK v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
 • Ohlásenie živnosti - oznámenie o zriadení prevádzkarne na adrese JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin
 • Vnútorný predpis č. 17/2012 - Smernica dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na zabezpečenie vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly na Jesseniovej LF UK v Martine
 • Vnútorný predpis č. 2/2013 - Príkaz dekana JLF UK na zabezpečenie plnenia Opatrenia rektora UK č. 2/2013 na predchádzanie vzniku nedostatkov, zistených následnou finančnou kontrolou
 • Vnútorný predpis č. 3/2013 - Smernica pre vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine
 • Vnútorný predpis č. 6/2013 - Cenník za krátkodobý prenájom nebytových priestorov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine