Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Legislatíva

Zákony

  • Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (Živnostenský zákon)
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • Zákonník práce
  • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
  • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov