Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy

Vnútorné predpisy UK

  • VP č. 14/2014 - Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského
  • VP č. 24/2014 ktorým sa upravuje rokovanie výberovej komisie podľa článku 5 VP č. 14/2014 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
  • VP č. 10/2008 – Štatút Univerzity Komenského
  • VP č. 9/2012 - Pracovný poriadok Univerzity Komenského

 Vnútorné predpisy JLF UK

  • VP č. 21/2017 – Rozhodnutie dekana JLF UK a počte a štruktúre učiteľských a neučiteľských zamestnancov JLF UK
  • VP č. 35/2018 – Zásady priznávania platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovej dovolenky
  • VP č. 6/2009  - Štatút JLF UK v Martine
  • VP č. 33/2016 - Organizačný poriadok JLF UK v Martine aktualizovaný VP  č. 4/2017