Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy

Vnútorné predpisy UK

 • VP č. 14/2014 - Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského
 • VP č. 24/2014 ktorým sa upravuje rokovanie výberovej komisie podľa článku 5 VP č. 14/2014 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
 • VP č. 10/2008 – Štatút Univerzity Komenského
 • VP č. 9/2012 - Pracovný poriadok Univerzity Komenského
 • VP č. 1/2006 –Smernica rektora UK - Registratúrny poriadok a registratúrny plán
 • Kolektívna zmluva UK na rok 2018

Vnútorné predpisy JLF UK

 • VP č. 21/2017 – Rozhodnutie dekana JLF UK a počte a štruktúre učiteľských a neučiteľských zamestnancov JLF UK
 • VP č. 7/2017 – Sadzobník odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • VP č. 41/2017 – Zásady priznávania platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovej dovolenky
 • VP č. 6/2009  - Štatút JLF UK v Martine
 • VP č. 33/2016 - Organizačný poriadok JLF UK v Martine aktualizovaný VP  č. 4/2017
 • Kolektívna zmluva JLF UK v Martine na rok 2018
 • Príkaz dekana JLF UK v Martine č. 4/2009 – Opatrenia na skvalitnenie práce s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na JLF UK v Martine