Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Legislatíva

Právne predpisy

Zákony

  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme