Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Legislatíva

Zákony

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov    
Zákon  č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
Zákon  č. 311/2001 Z. z.-  Zákonník práce
Zákon č. 571/2009 o rodičovskom príspevku
Zákon č. 663/2007 o minimálnej mzde
Zákon  č. 601/2003 o životnom minime
Zákon 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme