Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK na FO od 1.2.2023 do 31.1.2027

na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027

Vyhlásenie volieb na funkciu dekana JLF UK

1. Akademický senát JLF UK (ďalej „AS JLF UK“) na svojom zasadnutí dňa 21.3.2022 vyhlásil voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027.

2. Voľby riadi volebná komisia v zložení:

 • predsedníčka: doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.
 • členovia:          doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
                            doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.
                            Katarína Kučeríková
                            Michaela Mazúchová

3. Právo navrhovať kandidáta na funkciu dekana JLF UK majú členovia AS JLF UK a dekan JLF UK.

4. Návrh kandidáta sa predkladá písomne na formulári schválenom AS JLF UK. Návrh musí obsahovať súhlas kandidáta s kandidatúrou na funkciu dekana JLF UK, inak je neplatný.

5. Kandidát môže podať stručné, maximálne dvojstranové programové tézy (normostrana má 1800 znakov).

6. Návrhy sa predkladajú do 11. 5. 2022 do 12:00 hod. predsedovi Volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK prostredníctvom podateľne JLF UK na Dekanáte alebo zamestnanca povereného vedením agendy AS JLF UK (Bc. Ing. Z. Buchová).

7. Kandidát sa môže vzdať svojej kandidatúry a to do 3 pracovných dní pred dňom volieb písomným vyhlásením. Vyhlásenie nemožno vziať späť.

8. Volebná komisia overí všetky návrhy kandidátov, či spĺňajú všetky náležitosti a zaradí kandidáta do zoznamu kandidátov na funkciu dekana. Späťvzatie návrhu kandidáta navrhovateľom sa nepripúšťa.

9. Ak volebná komisia zistí, že návrh kandidáta nespĺňa niektorú z náležitostí, nezaradí kandidáta do zoznamu a zašle navrhovateľovi písomné vyrozumenie.

10. Zoznam kandidátov spolu so zoznamom navrhovateľov bude zverejnený na webovom sídle JLF UK a na úradnej výveske JLF UK, najneskôr do štyroch pracovných dní pred dňom konania volieb.

11. Predstavovanie kandidátov na funkciu dekana JLF UK sa uskutoční dňa 16.5.2022 o 13:00 hod. na verejnom zasadaní AS JLF UK v Aula Magna.

12. Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK sa budú konať dňa 19.5.2022 o 13:00 hod. na verejnom zasadaní AS JLF UK v Aula Magna.

 

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
predseda AS JLF UK


Formulár návrhu kandidáta na funkciu dekana

Zoznam kandidátov

 

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA FUNKCIU DEKANA JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY V MARTINE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

NA FUNKČNÉ OBDOBIE OD 1. 2. 2023 DO 31.1.2027

 

Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len JLF UK) overila na svojom zasadnutí dňa 11. mája 2022 podľa čl. 26 ods. 13 Rokovacieho poriadku AS JLF UK splnenie náležitostí podaných návrhov kandidátov do volieb kandidáta na funkciu dekana JLF UK.

Volebná komisia oznamuje, že do zoznamu kandidátov boli zaradení nasledujúci kandidáti a ich navrhovatelia (v abecednom poradí):

Kandidát

Navrhovatelia

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Ing. Ján Strnádel, PhD.

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

MUDr. Romana Richterová, PhD.

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

 

V Martine, dňa 11. 5. 2022

 

Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK

 

predsedníčka:  doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD., v.r.     


členovia:      doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD., v.r.
                       doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD., v.r.
                       Katarína Kučeríková, v.r.
                       Michaela Mazúchová, v.r.                                            

Predstavovanie kandidátov – verejné zasadnutie AS JLF UK dňa 16. mája 2022

PRAVIDLÁ A PROGRAM VEREJNÉHO ZASADNUTIA AS JLF UK
PREDSTAVOVANIE KANDIDÁTOV NA FUNKCIU DEKANA
Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
Univerzity Komenského v Bratislave
(na funkčné obdobie od  1. 2. 2023 do 31. 1. 2027)

Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „JLF UK“)sa na svojom zasadnutí dňa 11. mája 2022 uzniesla na nasledovných pravidlách a programe predstavovania kandidátov, ktoré sa uskutoční na verejnom zasadaní Akademického senátu JLF UK a pred akademickou obcou JLF UK dňa 16. mája 2022 o 13:00 hod. v Aula MAGNA.

1. Pravidlá predstavovania kandidátov na funkciu dekana JLF UK

 • Predseda AS JLF UK za prítomnosti predsedníčky volebnej komisie a kandidátov verejne uskutoční žrebovanie poradia kandidátov. Kandidáti vystúpia vo vyžrebovanom poradí, pričom ostatní kandidáti čakajú v osobitnej na to určenej miestnosti. Kandidáti sa v tomto čase nemôžu informovať o vystúpeniach svojich protikandidátov. Diskusiu vedie predseda AS JLF UK.
 • Odporúčaný čas vystúpenia kandidáta je 20 minút. Diskusia sa uskutoční po každom vystúpení, počas ktorého môžu členovia Akademického senátu JLF UK, Akademickej obce JLF UK, zamestnanci JLF UK položiť príslušnému kandidátovi svoje otázky v maximálnej dĺžke 15 minút.
 • V prípade záujmu je možné položiť kandidátovi (kandidátom) otázku vopred. Predkladateľ vyplní zverejnené tlačivo na webstránke v časti Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027 a zašle ho vnútornou poštou zamestnancovi poverenému agendou AS JLF UK – Bc. Ing. Z. Buchová, Kancelária dekanky a tajomníčky JLF UK, Dekanát JLF UK alebo elektronicky na e-mail zuzana.buchovauniba.sk. Položené budú otázky (v súlade s Etickým kódexom) doručené najneskôr dňa 16. mája 2022 do 11:00 hod.
 • Kandidáti, ktorí ešte nevystúpili, budú počas predstavovania ostatných kandidátov čakať v určenej miestnosti - zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK – 1. poschodie Dekanátu JLF UK za prítomnosti zástupcu JLF UK v AS UK.

 2. Program predstavovania kandidátov na funkciu dekana JLF UK

 1. Otvorenie verejného zasadnutia a schválenie programu
 2. Správa predsedníčky Volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK zo dňa 11. mája 2022 o výsledkoch overenia návrhov kandidátov 
 3. Vyžrebovanie poradia kandidátov
 4. Vystúpenie kandidátov spojené s diskusiou
 5. Ukončenie verejného zasadnutia

 

 

 

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD., v. r.

predsedníčka Volebnej komisie

Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK – verejné zasadnutie AS JLF UK dňa 19. mája 2022

PRAVIDLÁ A PROGRAM VEREJNÉHO ZASADNUTIA AS JLF UK –
VOĽBY KANDIDÁTA NA FUNKCIU DEKANA JLF UK
NA FUNKČNÉ OBDOBIE OD 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027

Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK sa na svojom zasadnutí dňa 11. mája 2022 uzniesla na nasledovných pravidlách a programe volieb kandidáta na funkciu dekana, ktoré sa uskutočnia na verejnom zasadnutí Akademického senátu JLF UK a pred Akademickou obcou JLF UK dňa 19. mája 2022 o 13:00 hod. v Aula MAGNA.

Program verejného zasadnutia

 1. Otvorenie verejného zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti a schválenie programu
 2. Informácia predsedníčky volebnej komisie o priebehu volieb a spôsobe úpravy hlasovacieho lístka
 3. Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK (tajné hlasovanie)
 4. Zasadnutie volebnej komisie (spočítanie hlasov)
 5. Vyhlásenie výsledku volieb
 6. Ukončenie verejného zasadnutia

 

Priebeh volieb a spôsob úpravy hlasovacieho lístka

Priebeh volieb a spôsob úpravy hlasovacieho lístka sa riadi čl. 23 Štatútu JLF UK a čl. 26 Rokovacieho poriadku AS JLF UK.

Volebná komisia odovzdá hlasovací lístok členovi AS JLF UK, ktorý potvrdí jeho prevzatie podpisom do prezenčnej listiny daného kola volieb.

Po prevzatí hlasovacieho lístka sa člen AS JLF UK povinne odoberie do určeného priestoru oddeleného tak, aby nebolo možné zistiť, ako kto volil. V tomto priestore vykoná úpravu hlasovacieho lístka tak, že z predložených možností si vyberie tú, s ktorou sa stotožňuje a zakrúžkuje poradové číslo alebo celé meno jedného kandidáta. Upravený hlasovací lístok vloží člen AS JLF UK pod dozorom volebnej komisie do volebnej schránky.

Pre platnosť hlasovacieho lístka sa vyžaduje, aby bolo zakrúžkované jedno poradové číslo alebo jedno celé meno kandidáta. Hlasovacie lístky, na ktorých nebude zakrúžkované žiadne poradové číslo/meno kandidáta alebo viac ako jedno poradové číslo/meno kandidáta, sa budú považovať za neplatné. Rovnako sa za neplatné budú považovať aj hlasovacie lístky, na ktorých bude vykonaná iná než povolená úprava. V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK.    

Na zvolenie kandidáta na funkciu dekana v 1. kole volieb je potrebná trojpätinová väčšina hlasov prítomných členov AS JLF UK. Volebná komisia v súlade s čl. 23 Rokovacieho poriadku AS stanovili, že za počet prítomných členov AS JLF UK sa v jednotlivých kolách volieb bude považovať počet odovzdaných hlasovacích lístkov.

V prípade nezvolenia kandidáta v 1. kole, vzápätí sa uskutoční 2. kolo volieb. Do 2. kola volieb postupujú kandidáti, ktorí sa počtom získaných hlasov umiestnili na prvom a druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do 2. kola len títo kandidáti. Ak v 1. kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do 2. kola. V 2. kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa trojpätinovú väčšinu hlasov.

Ak nebude zvolený kandidát na funkciu dekana ani v 2. kole volieb, na zvolenie v ďalších kolách postačuje nadpolovičná väčšina hlasov. Do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča ako v prípade postúpenia do 2. kola.

Ako prví volia členovia volebnej komisie.

 

 

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD., v. r.

predsedníčka Volebnej komisie