Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2012

Platné

Vnútorný predpis JLF UK č. 27/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry Vysokoškolského internátu JLF UK
Aktualizovaným vnútorným predpisom č. 38/2016 dňa 1. novembra 2016
Vnútorný predpis JLF UK č. 21/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry Dermatovenerologickej kliniky JLF UK a UNM, Urologickej kliniky JLF UK a UNM, Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM a Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 37/2013 dňa 7. októbra 2013, vnútorným predpisom č. 28/2014 dňa 26. mája 2014, vnútorným predpisom č. 24/2015 dňa 13. októbra 2015
Vnútorný predpis JLF UK č. 18/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Centra translačnej medicíny JLF UK
Vnútorný predpis JLF UK č. 16/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Centra paliatívnej starostlivosti Bjornstjerna Bjornsona
Vnútorný predpis JLF UK č. 15/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení spoločného pedagogicko-vedeckého pracoviska JLF UK a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine
Vnútorný predpis JLF UK č. 14/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Simulačného výučbového centra JLF UK v Martine
Vnútorný predpis JLF UK č. 7/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o počte a štruktúre učiteľských a neučiteľských zamestnancov JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 21/2012 dňa 17. septembra 2012, vnútorným predpisom č. 14/2013 dňa 26. apríla 2013, vnútorným predpisom č. 37/2013 dňa 7. októbra 2013, vnútorným predpisom č. 14/2014 dňa 15. apríla 2014, vnútorným predpisom č. 28/2014 dňa 26. mája 2014, vnútorným predpisom č. 32/2014 dňa 17. septembra 2014, vnútorným predpisom č. 35/2014 dňa 15. decembra 2014, vnútorným predpisom č. 2/2015 dňa 17. februára 2015, vnútorným predpisom č. 7/2015 dňa 27. apríla 2015, vnútorným predpisom č. 24/2015 dňa 13. októbra 2015, vnútorným predpisom č. 30/2015 dňa 14. decembra 2015, vnútorným predpisom č. 14/2016 dňa 21. marca 2016, vnútorným predpisom č. 20/2016 dňa 16. mája 2016, vnútorným predpisom č. 38/2016 dňa 1. novembra 2016, vnútorným predpisom č. 4/2017 dňa 1. apríla 2017, vnútorným predpisom č. 6/2017 dňa 20. marca 2017, vnútorným predpisom č. 12/2017 dňa 12. apríla 2017, vnútorným predpisom č. 19/2017 dňa 10. mája 2017, 
Vnútorný predpis JLF UK č. 6/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene organizačnej štruktúry Ústavu verejného zdravotníctva
Vnútorný predpis JLF UK č. 5/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene štruktúry Chirurgickej kliniky JLF UK a UNM a Ortopedicko-traumatologickej kliniky JLF UK a UNM a odčlenení výučby úrazovej chirurgie
Vnútorný predpis JLF UK č. 4/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Kliniky hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM
Vnútorný predpis JLF UK č. 1/2012 - Smernica dekana JLF UK v Martine na ochranu pracovných podmienok žien

 

Neplatné

Vnútorný predpis JLF UK č. 26/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom v AR 2013/2014
Neplatný od 1. septembra 2014, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 25/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o dofinancovaní zvýšených výdavkov Knižnično-informačného, výpočtového a simulačného centra

Neplatný od 1. januára 2013, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis JLF UK č. 24/2012 - Štipendijný poriadok JLF UK v Martine

Zrušený vnútorným predpisom č. 32/2013 dňa 7. októbra 2013

Vnútorný predpis JLF UK č. 23/2012 - Smernica o cestovných náhradách poskytovaných pri domácich a zahraničných pracovných cestách
Zrušený vnútorným predpisom č. 1/2014 dňa 20. januára 2014
Vnútorný predpis JLF UK č. 22/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Komisie pre posudzovanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce na JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 8/2013 dňa 20. marca 2013
Vnútorný predpis JLF UK č. 20/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2013/2014
Neplatný od 1. septembra 2013, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis JLF UK č. 19/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o podmienkach prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2013/2014
Neplatný od 1. septembra 2013, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis JLF UK č. 17/2012 - Smernica dekana JLF UK na zabezpečenie vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly na Jesseniovej LF v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 1/2016 dňa 15. februára 2016
Vnútorný predpis JLF UK č. 13/2012 - Smernica dekana JLF UK o úhrade za ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
Doplnený vnútorným predpisom č. 6/2014 dňa 29. januára 2014 a zrušený vnútorným predpisom č. 11/2014 dňa 15. apríla 2014
Vnútorný predpis JLF UK č. 12/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o výške školného v študijnom programe zubné lekárstvo, ktorým sa dopĺňa vnútorný predpis JLF UK č. 23/2011 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v Martine na akademický rok 2012/2013
Neplatný od 1. septembra 2013, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis JLF UK č. 11/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2012
Neplatný od 1. januára 2013, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis JLF UK č. 10/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o rozpise miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2012
Neplatný od 1. januára 2013, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis JLF UK č. 9/2012 - Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2012
Neplatný od 1. januára 2013 , vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis JLF UK č. 8/2012 - Metodika rozpisu rozpočtu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek

Neplatný od 1. januára 2013, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 3/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o záverečných (bakalárskych a diplomových) prácach študentov JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 43/2013 dňa 16. decembra 2013
Vnútorný predpis JLF UK č. 2/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o podmienkach prijatia na štúdium Zubného lekárstva na akademický rok 2012/2013
Neplatný od 1. septembra 2012, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou