Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Príkazy dekana 2012

Platné 

Príkaz dekana JLF UK č. 4/2012 - na predchádzanie vzniku nedostatkov, zistených pri kontrolnej činnosti a na aplikáciu Opatrení rektora UK č. 2/2012 v podmienkach JLF UK v Martine

Neplatné

Príkaz dekana JLF UK č. 6/2012 - na zabezpečenie a poskytnutie podkladov potrebných k uvedeniu pracovísk JLF UK do prevádzky

Prílohy k Príkazu dekana JLF UK č. 6/2012

Neplatný od 1. októbra 2012, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Príkaz dekana JLF UK č. 5/2012 - na odstránenie nedostatkov zistených komplexnou protipožiarnou kontrolou
Neplatný od 1. decembra 2012, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Príkaz dekana JLF UK č. 3/2012 - na odstránenie zistených porušení predpisov v súvislosti s výkonom inšpekcie práce
Neplatný od 21. apríla 2012, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Príkaz dekana JLF UK č. 2/2012 - Plán kontrolnej činnosti JLF UK v Martine na rok 2012
Neplatný od 1. januára 2013, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Príkaz dekana JLF UK č. 1/2012 - na vykonanie mimoriadnej fyzickej inventarizácie knižničného fondu čiastkovej knižnice Ústavu ošetrovateľstva JLF UK a Ústavu nelekárskych študijných programov JLF UK
Neplatný od 3. marca 2012, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou