Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2009

Neplatné

Vnútorný predpis JLF UK č. 18/2009 Smernica dekana JLF UK o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia 
Zrušený vnútorným predpisom č. 2/2014 dňa 13. januára 2014

Vnútorný predpis JLF UK č. 17/2009 Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry Dermatovenerologickej kliniky JLF UK a MFN

Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012

Vnútorný predpis JLF UK č. 16/2009 Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry Ústavu ošetrovateľstva JLF UK

Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012

Vnútorný predpis JLF UK č. 15/2009 Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry zamestnancov Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK

Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012

Vnútorný predpis JLF UK č. 14/2009 Rozhodnutie dekana JLF UK o podmienkach prijatia na štúdium študijného programu všeobecné lekárstvo a ďalších študijných programov 1. a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2010/2011

Neplatný od 1. septembra 2010, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 13/2009 Rozhodnutie dekana JLF UK o zrušení pracovného miesta v kategórii "neučiteľ" na Očnej klinike JLF UK a MFN

Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012

Vnútorný predpis JLF UK č. 12/2009 Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry zamestnancov Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012

Vnútorný predpis JLF UK č. 11/2009 Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry zamestnancov Ústavu patologickej fyziológie JLF UK

Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012

Vnútorný predpis JLF UK č. 10/2009 Rozhodnutie dekana JLF UK o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2009

Neplatný od 1. januára 2010, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 9/2009 Rozhodnutie dekana JLF UK o rozdelení dotácie štátneho rozpočtu na rok 2009 na programy a podprogramy

Neplatný od 1. januára 2010, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 8/2009 Rozhodnutie dekana JLF UK o organizačnom zabezpečení a podmienkach II. kola prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK v Martine na akademický rok 2009/2010

Neplatný od 1. septembra 2009, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 7/2009 o vymedzení druhov mimoškolskej činnosti študentov JLF UK a spôsobe priznávania bodov za študijné výsledky novoprijatým študentom pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 13/2015 dňa 1. júna 2015
Vnútorný predpis JLF UK č. 6/2009 Štatút JLF UK v Martine
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 31/2019 dňa 16. októbra 2019 a zrušený vnútorným predpisom č. 12/2023 dňa 26. apríla 2023

Vnútorný predpis JLF UK č. 5/2009 Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry zamestnancov Ústavu fyziológie JLF UK

Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012

Vnútorný predpis JLF UK č. 4/2009 Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry zamestnancov Ústavu lekárskej biológie JLF UK

Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012

Vnútorný predpis JLF UK č. 3/2009 Rozhodnutie dekana JLF UK o podmienkach prijatia na štúdium magisterských študijných programov (2. stupňa) na JLF UK v Martine pre akademický rok 2009/2010

Neplatný od 1. septembra 2009, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 2/2009 Smernica dekana JLF UK - Sadzobník odmien za výkon vybraných prác a činností

Zrušený vnútorným predpisom č. 4/2013 dňa 18. marca 2013

Vnútorný predpis JLF UK č. 1/2009 Smernica dekana JLF UK - Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác na JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 2/2014 dňa 13. januára 2014