Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Príkazy dekana 2009

Platné

Príkaz dekana JLF UK č. 4/2009 - Opatrenia na skvalitnenie práce s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na JLF UK

 

Neplatné

Príkaz dekana JLF UK č. 6/2009 - na odstránenie nedostatkov zistených komplexnou protipožiarnou kontrolou

Neplatný od 16. decembra 2009, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Príkaz dekana JLF UK č. 5/2009 - o revízii knižničných fondov v KŠIS a na pracoviskách JLF UK v Martine

Neplatný od 1. júna 2010, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Príkaz dekana JLF UK č. 3/2009 - Odborná spôsobilosť zamestnancov JLF UK, ktorí manipulujú s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami. Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4,  Príloha č. 5, Príloha č. 6

Neplatný od 26. mája 2009, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Príkaz dekana JLF UK č. 2/2009 - Vykonanie a zabezpečenie účasti zamestnancov JLF UK na školení z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

Neplatný od 1. júla 2009, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Príkaz dekana JLF UK č. 1/2009 - Plán kontrolnej činnosti JLF UK na rok 2009

Neplatný od 1. januára 2010, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou