Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rozhodnutia dekana 2006

Platné

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 7/2006 o zriadení pracoviska - Referátu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
Predlžuje sa účinnosť vnútorného predpisu VP č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Predpis je účinný od 2. mája 2006

 

Neplatné

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 14/2006 - Ďalšie podmienky prijatia uchádzačov na štúdium študijných programov uskutočňovaných na JLF UK v Martine v akademickom roku 2007/2008
Neplatný od 1. septembra 2007, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 13/2006 o počte miest vedecko-výskumných zamestnancov na JLF UK

Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 12/2006 o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2007

Neplatný od 1. januára 2008, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 11/2006 o vyhlásení 2. kola prijímacieho konania na JLF UK pre nelekárske študijné programy v akademickom roku 2006/2007

Neplatný od 8. septembra 2006, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 10/2006 o rozpočte výnosov a nákladov na rok 2006

Neplatný od 1. januára 2007, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 9/2006 o kritériách na priznanie mimoriadnych štipendií študentom JLF UK podľa Čl. 9 Štipendijného poriadku UK v Bratislave

Zrušený vnútorným predpisom č. 2/2014 dňa 13. januára 2014

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 8/2006 o úprave počtu a štruktúry pracovných miest neučiteľských zamestnancov na JLF UK

Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 6/2006 o uzatvorení pracovných pomerov na pracovných miestach vysokoškolských učiteľov so zamestnancami nad 65 rokov veku

Neplatný od 1. septembra 2007, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 5/2006 o rozdelení dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2006 na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek

Neplatný od 1. januára 2007, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 4/2006 o zmene ďalších podmienok prijatia na štúdium nelekárskych študijných programov v akademickom roku 2006/2007

Neplatný od 1. septembra 2006, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 3/2006 o vymenovaní predsedu a členov Disciplinárnej komisie JLF UK

Neplatný od 4. apríla 2010, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 2/2006 o zmene v štruktúre pracovných a funkčných miest profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov JLF UK

Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 1/2006 o podmienkach a kritériách pre výber študentov do programu Sokrates/Erasmus na JLF UK

Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2013 dňa 8. októbra 2013