Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Príkazy dekana 2006

Neplatné

Príkaz dekana JLF UK č. 4/2006 na odstránenie nedostatkov zistených komplexnou protipožiarnou kontrolou

Neplatný od 16. decembra 2006, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Príkaz dekana JLF UK č. 3/2006 - na vykonanie preventívnych lekárskych prehliadok
Zrušený vnútorným predpisom č. 6/2018 dňa 16. apríla 2018

Príkaz dekana JLF UK č. 2/2006 o zabezpečení prednášok pre študentov študujúcich v jazyku anglickom

Zrušený príkazom č. 7/2007 dňa 24. apríla 2007

Príkaz dekana JLF UK č. 1/2006 - na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou č. 519/2005-13
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023