Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nečíslované vnútorné predpisy 2006

Neplatné

Základné náležitosti záverečných prác študentov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom "Základné náležitosti záverečných prác študentov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine" dňa 7. marca 2007
Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, poskytovania služieb a uskutočňovania stavebných prác na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine1. zmena VP dňa 26. 11. 2007
Zrušený vnútorným predpisom č. 1/2009 dňa 13. januára 2009