Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študenti ošetrovateľstva absolvovali workshopy organizované sestrami mentormi

V utorok 7. júna 2022 sa uskutočnil 1. ročník z cyklu workshopov Buďte pripravení, nie prekvapení, ktoré pre študentov 1. a 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine pripravili sestry mentori z Univerzitnej nemocnice Martin.


14. 06. 2022 11.05 hod.
Od: Ústav ošetrovateľstva JLF UK

Myšlienka workshopov pre budúce sestry vznikla inšpirovaním sa aktivitou Medgames #NURSES 2019 pod vedením koordinátora mentorov UNM Mgr. Lukáš Blahúta v spolupráci s Mgr. Martinou Lepiešovou, PhD., garantkou programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo, Ústavom ošetrovateľstva JLF UK a UNM.

Workshopy pre študentov ošetrovateľstva majú veľký význam v procese formovania ich praktických zručností a upevňovania teoretických vedomostí. Nakoľko v posledné roky mali študenti náročnejšie obdobie v rámci vzdelávania a praktickej výučby kvôli pandémii ochorenia Covid-19 a súvisiacim opatreniam, bolo viac než kľúčové premyslieť a vytvoriť takýto koncept,“ priblížil význam workshopov Lukáš Blahút.

Študenti mali v rámci workshopov možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky o témach, s ktorými sa stretnú na dennej báze pri realizovaní súvislej letnej praxe v UNM pod vedením sestier mentorov. Na jednotlivých stanoviskách si trénovali situácie z reálnej klinickej ošetrovateľskej praxe ako kardiopulmonálnu resuscitáciu, spriechodnenie dýchacích ciest v rozsahu kompetencií sestry, zavádzanie laryngeálnej masky, ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta s externou ventrikulárnou drenážou či starostlivosť o invazívne venózne vstupy.

Sestry mentorky veľmi pútavo, inšpiratívne a interaktívne demonštrovali špecifické postupy ošetrovateľskej starostlivosti pri jednotlivých témach a aktívne viedli študentov k ich nácviku či opakovanému tréningu. Workshopy sa niesli v príjemnej atmosfére a pod taktovkou skúsených sestier mentorov UNM mali jednotlivé pripravené stanoviská veľký úspech.

„Naším cieľom je pokračovať v nastavenom trende workshopov, dopĺňať ich o ďalšie témy, ktoré zaujímajú študentov, ukázať im zmysel a prínos našej profesie a aj tým ich pozitívne motivovať pre prácu sestry v klinickej praxi,“ zhodnotil prvý ročník Lukáš Blahút.

Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým spoluorganizátorom zo strany UNM a JLF UK, sestrám mentorkám z jednotlivých stanovísk, ako aj zúčastneným študentom za vytvorenie príjemnej, tvorivej atmosféry a úspešný priebeh workshopov,“ dodáva na záver.

Reportáž Televízie Turiec: https://youtu.be/ARVbIsqkJfU