Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu pre majiteľov domových studní

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2024 si pracovníci Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK v Martine) a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) pripravili pre majiteľov domových studní dotazníkový prieskum s názvom „Postoje a správanie sa majiteľov domových studní“.


15. 05. 2024 08.48 hod.
Od: JLF UK

„Zber dát bol iniciovaný zo strany JLF UK, nakoľko pilotné výskumy v oblasti kvality vody z domových studní ukázali, že studne predstavujú významný zdroj zásobovania obyvateľov pitnou vodou, a to bez ohľadu na dostupnosť verejného vodovodu,“ informovala Mgr. Miroslava Sovičová, PhD. z Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK.

Ako ďalej doplnila, cieľom dotazníkovej štúdie bolo zistiť postoje a spôsoby údržby domovej studne ich majiteľmi. „Zber dát do dotazníkového prieskumu prebiehal online formou. Dotazník bol dostupný na webových stránkach JLF UK v Martine, ÚVZ SR a na webe 16 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Internetový odkaz na dotazník bol aktívny od 19. marca do 31. marca 2024,“ priblížila Sovičová.

Dotazník vyplnilo 251 majiteľov domových studní a najčastejšie ho vypĺňali respondenti z okresu Spišská Nová Ves a Čadca. „Najvyšší podiel studní t. j.  37,1 % (93) tvorili domové studne vybudované pred rokom 1990. Využitie vody zo studne primárne na pitie v svojich domácnostiach deklarovalo 122 (48,6 %) majiteľov. Len 27 (32,9 %) z nich uskutočnilo sledovanie kvality v odporúčanom intervale 1 -  2-krát za rok,“ upozornila Sovičová. Napriek tomu, že studničná voda sa využívala na pitie najmä v minulosti (pred rokom 1990), analýza ukázala, že záujem o takýto spôsob využitia studničnej vody získava na popularite. Až 47,8 % majiteľov, ktorí začali používať svoje domové studne v  rokoch 2020 do 2023 uviedlo, že studne využíva primárne na pitie.

Dotazníkový prieskum podľa M. Sovičovej ukázal, že domové studne na Slovensku predstavujú pomerne významný verejno-zdravotný problém, a preto je nutné zaoberať sa touto problematikou. „Získané údaje poskytli významný východiskový bod pre vytváranie a plánovanie preventívnych opatrení zameraných na zabezpečenie kvality studničnej vody. Touto cesto by sme chceli poďakovať za spoluprácu pri tvorbe dotazníka a konzultačnú činnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a  Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine. Zároveň ďakujeme všetkým regionálnym úradom verejného zdravotníctva na Slovensku, ktoré sa rozhodli náš dotazník podporiť zverejnením na svojich webových stránkach,“ uzavrela Mgr. Miroslava Sovičová, PhD.

 Ústav verejného zdravotníctva JLF UK sa kvalite studničnej vody na Slovensku venuje od roku 2015. Vedeckí pracovníci sa od začiatku zaoberajú problematikou ťažkých kovov vo vode v dôsledku prirodzenej kontaminácie. V roku 2023 pracovisko rozšírilo analýzy vody o vybrané mikrobiologické parametre. Podrobnejšie údaje možno nájsť v dokumente Výsledky studne dotazníky (PDF, 447kB).