Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

„Trendy v medicínskom vzdelávaní...“ boli uvedené do života

Vo štvrtok 22. februára 2018 bolo v Edukačnom centre JLF UK v Martine prezentované za účasti dekana JLF UK prof. MUDr. Jána Danka, CSc. ako aj riaditeľa vydavateľstva Osveta Ing. Martina Farkaša knižné dielo s názvom Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov.


24. 02. 2018 11.16 hod.
Od: doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

Autorom sa podarilo vytvoriť priekopnícku a unikátnu publikáciu – učebnicu pre mladých učiteľov a doktorandov na lekárskych fakultách. Súčasne s rozvojom poznatkov vo vede a s exponenciálnym rozvojom technológií rastú aj nároky na budúcich lekárov. Celosvetovo sa preto hľadajú také spôsoby ich vzdelávania, ktoré by umožnili za pomerne krátky čas naučiť sa čo najviac poznatkov nevyhnutných pre svoje ďalšie pôsobenie, ako aj osvojiť si zručnosti a získať základ pre ďalšie celoživotné vzdelávanie. V súčasnosti používané tradičné metódy vzdelávania sú tak konfrontované s modernými prístupmi. A práve to sa pokúsili autori vo svojej novej učebnici zachytiť a ponúknuť čitateľom.

Trinásťčlenný kolektív autorov pod vedením prof. MUDr. Jána Hanáčka, CSc. a doc. MUDr. Juraja Mokrého, PhD. zosumarizoval poznatky z oblasti didaktiky vzdelávania, etiky, určovania cieľov a výstupov medicínskeho vzdelávania, prípravy kurikula. Podarilo sa im charakterizovať požiadavky kladené na kvalitného učiteľa a popisujú spôsoby, akými sa môžu učitelia v súčasnosti zlepšovať a vzdelávať. V samostatnej kapitole sa venujú rôznym overeným, ale aj novým spôsobom vzdelávania, ku ktorým patrí e-learning, virtuálni pacienti, štandardizovaní pacienti a využívanie simulátorov. Podrobne rozpracovali a zosumarizovali výhody a nevýhody celého spektra   metód hodnotenia výsledkov. Samostatnú časť tvorí výkladový anglicko-slovenský slovník pojmov, s ktorými sa záujemcovia o medicínske vzdelávanie stretávajú.

Pri príprave diela vychádzali autori z najnovších poznatkov zo špičkových svetových lekárskych fakúlt, ako aj zo svojich vlastných skúseností získaných v rámci pedagogickej činnosti, ale aj pobytov v zahraničí, kde absolvovali špecifické kurzy venované medicínskemu vzdelávaniu. A práve vytvorenie podobného kurzu pre učiteľov na lekárskych fakultách ostáva pre nich ďalšou výzvou, ktorú sa im v budúcnosti snáď podarí splniť. Ako v predhovore uvádza prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK: „Je veľmi dobré a správne, že aj naša fakulta sa začala zaoberať metódami vzdelávania. Potešiteľné je aj to, že v minulosti prebehli viaceré pedagogické konferencie, na ktorých odznelo mnoho kvalitných prednášok nielen našich, ale aj zahraničných učiteľov. Fakulta podporuje snahy o zavádzanie nových moderných, nie módnych foriem vzdelávania v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní. Je veľkou chybou, že vysokoškolskí učitelia lekárskych fakúlt nemajú pedagogické vzdelanie a výučbový proces vedú metódami, často v dobrej viere, ktoré z praktického hľadiska nemajú chybu, ale z pohľadu modernej metodológie medicínskeho vzdelávania nezodpovedajú dobe. Postupne bude nevyhnutné požadovať pedagogické vzdelanie od každého učiteľa, ktorý sa na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine rozhodne pracovať nielen vedecky, ale aj pedagogicky.“

Sme presvedčení, že nová učebnica, ktorá zapĺňa biele miesto v tejto oblasti v rámci slovenskej odbornej literatúry, si nájde svojich čitateľov na lekárskych a zdravotníckych fakultách na Slovensku, ale aj v Českej republike. Dostupná je vo všetkých veľkých kníhkupectvách ako aj na stránkach vydavateľstva Osveta.