Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine má za sebou slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023.


21. 09. 2022 13.21 hod.
Od: JLF UK

V utorok 20. septembra 2022 sa Aula Magna po dvoch rokoch pandémie opäť zaplnila nielen študentami a zamestnancami fakulty, ale aj významným hosťami, medzi ktorými nechýbal primátor mesta Martin prof. MUDr. Ján Danko, CSc., riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA či ďalší zástupcovia štátnej správy a samosprávy, cirkví, vedúci predstavitelia školských, zdravotníckych a kultúrnych zariadení, lekárskych komôr a združení.

Pri príležitosti slávnostného zhromaždenia akademickej obce bolo súčasťou ceremoniálu aj odovzdávanie viacerých ocenení. Dekanka fakulty prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. odovzdala pochvaly študentom a učiteľom, ceny pre najlepšieho školiteľa a doktoranda, medaily, ďakovné listy či iné ocenenia.

Odovzdávanie akademických pochvál dekana JLF UK

Dekanka fakulty ocenila za reprezentáciu Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Univerzity Komenského v Bratislave, za mimoškolské aktivity na študentských vedeckých odborných podujatiach, vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach týchto študentov:

Amy van Brecht – študentku 2. ročníka všeobecného lekárstva za spoluorganizovanie študentských akcií a osvetovú činnosť v rámci Martinského klubu medikov.

Amiru Musovú – študentku 3. ročníka všeobecného lekárstva, národnú koordinátorku pre verejné zdravie SloMSA za koordinovanie projektov Stálej komisie pre verejné zdravie.

Adelu Bláhovú  – študentku 3. ročníka všeobecného lekárstva za osvetovú činnosť najmä v oblasti psychohygieny a duševného zdravia.

Filipa Piovára – študenta 4. ročníka všeobecného lekárstva za organizačnú činnosť študentských športových a osvetových akcií, najmä v oblasti reprodukčného zdravia.

Katarínu Kučeríkovú – študentku 4. ročníka všeobecného lekárstva za mimoškolské aktivity týkajúce sa vedeckej, organizačnej činnosti a práce v akademickom senáte fakulty.

Ivanu Wallenfelsovú - študentku 4. ročníka všeobecného lekárstva za organizačnú a koordinačnú činnosť v oblasti duchovného rozvoja študentov.

Andreu Geregovú – študentku 5. ročníka všeobecného lekárstva, národnú koordinátorku pre verejné zdravie za pomoc v utečeneckých táboroch.

Dianu Musovú – študentku 5. ročníka všeobecného lekárstva za organizovanie vzdelávacích aktivít a angažovanosti najmä v oblasti duševného zdravia študentov.

Martina Sudeka – študenta 5. ročníka všeobecného lekárstva za organizáciu športových študentských akcií.

Martina Čillíka – študenta 6. ročníka všeobecného lekárstva za dlhoročnú organizačnú a osvetovú činnosť v oblasti diabetes mellitus a za úspešnú reprezentáciu fakulty na Zimnej univerziáde 2022 v bežeckom lyžovaní.

Filipa Gala – študenta 2. ročníka zubného lekárstva za nasadenie pri organizácii vedeckých a osvetových podujatí v rámci spolku študentov zubného lekárstva a reprezentáciu Slovenska na európskej pôde v rámci European Dental Student’s Association.

Zuzanu Žáčikovú – absolventku/študentku 3. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva za úspešnú reprezentáciu fakulty na súťaži Florence roka.

Žanetu Hrbkovú – študentku 3. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva za organizovanie nácviku ošetrovateľských techník a angažovanie sa v projekte big brother/sister pre nelekárske študijné programy.

Denisu Mikulovú – študentku 2. ročníka všeobecného lekárstva za príkladný občiansky postoj pri záchrane ľudského života.

Melindu Othelie Steffensen – študentku 5. ročníka všeobecného lekárstva (výučba v jazyku anglickom) za jej výnimočný vplyv na spoločnosť pri organizovaní dobročinných zbierok pre Ukrajincov, ktorí našli dočasné útočisko v našom meste.

Eddu Þórunn Þórarinsdóttir – študentku 5. ročníka všeobecného lekárstva (výučba v jazyku anglickom) za šírenie dobrého mena medzinárodnej študentskej komunity v Martine a za reprezentáciu fakulty v ženskom hádzanárskom tíme.

 

Ceny pre najlepšieho školiteľa a doktoranda

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. – Cena za celoživotné dielo vo vedeckej výchove

RNDr. Lenka Koklesová – Cena pre najlepšiu doktorandku

 

Medaily a ďakovné listy dekanky JLF UK – vekové, pracovné výročia a ukončenie pracovného pomeru

Za príkladné plnenie pracovných povinností a prínos v jej prospech a rozvoj pri príležitosti významných životných jubileí:

prof. MUDr. Andrejovi Hajtmanovi, PhD. – bývalému dlhoročnému prednostovi Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku a dekanovi fakulty v rokoch 1994 - 2000 – striebornú medailu.

doc. MUDr. Yvette Mellovej, CSc. – bývalej dlhoročnej vedúcej Ústavu anatómie – striebornú medailu.

prof. MUDr. Jurajovi Péčovi, CSc. – bývalému dlhoročnému prednostovi Dermatovenerologickej kliniky – striebornú medailu.

prof. MUDr. Mirkovi Zibolenovi, CSc. – prednostovi Neonatologickej kliniky – striebornú medailu.

prof. Mgr. Kataríne Žiakovej, PhD. – vedúcej Ústavu ošetrovateľstva – striebornú medailu.

MUDr. Jozefovi Fábrymu, PhD. – dlhoročnému prednostovi Kliniky detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Starom Smokovci – striebornú medailu.

doc. MUDr. Jozefovi Krajčovičovi, PhD. – dlhoročnému zamestnancovi Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz – striebornú medailu.

MUDr. Štefanovi Krivušovi, CSc. – dlhoročnému zamestnancovi Gynekologicko-pôrodníckej kliniky – striebornú medailu.

MUDr. Imrichovi Žigovi, CSc. – dlhoročnému zamestnancovi Gynekologicko-pôrodníckej kliniky – striebornú medailu.

doc. Mgr. Ivane Bórikovej, PhD. – dlhoročnej zamestnankyni Ústavu ošetrovateľstva – bronzovú pamätnú medailu.

Ing. Miroslavovi Hutkovi – dlhoročnému zamestnancovi Ústavu fyziológie – bronzovú pamätnú medailu.

pani Alene Chmúrnej – dlhoročnej zamestnankyni Referátu personálnej práce – bronzovú pamätnú medailu.

pani Viole Chmúrnej – dlhoročnej zamestnankyni Referátu práce a miezd – bronzovú pamätnú medailu.

pani Janke Šimovej – dlhoročnej zamestnankyni Ekonomického oddelenia – bronzovú pamätnú medailu.

prof. MUDr. Lukášovi Plankovi, CSc. – dlhoročnému prednostovi Ústavu patologickej anatómie – ďakovný list dekanky za celoživotné dielo v oblasti vzdelávania a vedy.

PhDr. Jane Seryjovej – dlhoročnej riaditeľke Vysokoškolského internátu a jedálne - ďakovný list dekanky za celoživotné dielo v oblasti organizácie a riadenia ubytovacích a stravovacích služieb.

 

Za príkladné plnenie pracovných úloh, celoživotné dielo v oblasti výchovy, vzdelávania a za úspešné výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti, pri príležitosti pracovných výročí udelila dekanka ďakovné listy:

prof. MUDr. Františkovi Novomeskému, PhD. – bývalému dlhoročnému prednostovi Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz – 50 odpracovaných rokov.

prof. MUDr. Kataríne Adamicovej, PhD. – profesorke Ústavu patologickej anatómie – 45 odpracovaných rokov.

doc. MUDr. Dagmar Statelovej, CSc. – bývalej prednostke Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie – 45 odpracovaných rokov.

prof. MUDr. Petrovi Bánovčinovi, CSc. – prednostovi Kliniky detí a dorastu – 40 odpracovaných rokov.

prof. MUDr. Jánovi Jakušovi, DrSc. – vedúcemu Ústavu lekárskej biofyziky – 40 odpracovaných rokov.

prof. RNDr. Petrovi Kaplánovi, CSc. – profesorovi Ústavu lekárskej biochémie – 40 odpracovaných rokov.

 

Za osobitný prínos, šírenie vzdelanosti, vedy a za celoživotné dielo aj bývalým dlhoročným zamestnancom, ktorí v akademickom roku 2021/2022 ukončili svoje pracovné pôsobenie v riadnom pracovnom pomere:

PhDr. Márii Bujalkovej, CSc. – bývalej dlhoročnej vedúcej Ústavu cudzích jazykov, ktorá odpracovala na fakulte 49 rokov – striebornú pamätnú medailu.

Ing. Bohuslavovi Hvizdákovi – bývalému dlhoročnému vedúcemu Oddelenia verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku a Oddelenia prevádzky, ktorý ukončil svoj pracovný pomer po odpracovaní 33 rokov na fakulte – striebornú pamätnú medailu.

pani Božene Kunčárovej – bývalej vedúcej Ekonomického oddelenia, ktorá odpracovala na fakulte 30 rokov – striebornú pamätnú medailu.

pani Zuzane Ondrejcovej – dlhoročnej zamestnankyni Oddelenia prevádzky, ktorá na fakulte odpracovala 33 rokov – striebornú pamätnú medailu.

prof. MUDr. Eve Rozborilovej, CSc. – bývalej dlhoročnej prednostke Kliniky pneumológie a ftizeológie, jednej z prvých absolventiek samostatnej lekárskej fakulty v Martine, po odpracovaní  52 rokov – striebornú pamätnú medailu.

 

Ďalšie ocenenia

PaedDr. Jozefovi Šimečkovi - pamätná medaila Zimnej univerziády Slovenskej republiky 2022, ktorú mu udelil rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

MUDr. Hubertovi Poláčekovi, CSc. bývalému dlhoročnému prednostovi Rádiologickej kliniky a zamestnancovi fakulty, ktorý sa v tomto roku dožil významného životného jubilea - striebornú pamätnú medailu.

Viac fotografií môžete nájsť aj v našej galérii >>TU<<