Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Skúška manuálnej zručnosti na JLF UK

Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine sa uskutočnila skúška manuálnej zručnosti, ktorá je súčasťou prijímacieho konania na štúdium v programe zubné lekárstvo.


07. 05. 2024 12.17 hod.
Od: JLF UK

Ako informovala prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom odbore zubné lekárstvo doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., tento rok sa na tejto skúške zúčastnilo 110 študentov. „Podstatou skúšky manuálnej zručnosti je vyrezanie kópie zadaného modelu zo sadrového bločku pomocou dodaných modelovacích nástrojov ‒ modelovacích nožíkov a lekronov. Študenti majú na ňu stanovený čas 180 minút. Cieľom je zistiť a vyhodnotiť schopnosť uchádzačov vytvoriť vernú kópiu 3D originálu. Je to o schopnosti vidieť nielen celok, ale aj detaily originálu a mať manuálnu zručnosť čo najvernejšie/najpresnejšie ich vytvoriť v určenom čase,“ uviedla docentka Statelová.

Výsledný produkt je vyhodnocovaný počítačovým systémom, ktorý porovná  zhodu vyrezaného objektu s originálnou predlohou použitím 3D skenera a špecifického softvéru. Predlohou bol tentoraz zjednodušený model ľudskej lebky, v minulosti študenti vyrezávali napríklad šachového koníka či sochu z Veľkonočného ostrova. „Skúška nám pomôže vybrať tých uchádzačov, ktorí sú nielen teoreticky zdatní, ale aj zruční, čo je dôležitý predpoklad pre dobré zvládnutie štúdia a neskôr aj pre povolanie zubného lekára," vysvetlila dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

Ako upozornila prodekanka Statelová, v ambulantnej praxi zubných lekárov je manuálna zručnosť veľmi dôležitá schopnosť.  „Aj preto naša fakulta zaradila skúšku manuálnej zručnosti do prijímacieho konania ako prvá lekárska fakulta na Slovensku. A čo je ešte dôležité ‒ digitálne vyhodnotenie zhody výsledných produktov so zadaným modelom (predlohou) je zárukou objektivity. Skúška manuálnej zručnosti sa na našej fakulte realizovala po prvýkrát v roku 2021," dodala Statelová.

Okrem skúšky manuálnej zručnosti musia uchádzači o štúdium absolvovať aj testy z biológie, chémie a zo všeobecných študijných predpokladov, ktoré pre fakultu zabezpečuje spoločnosť SCIO. Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač získať zo skúšky manuálnej zručnosti, je 50. Z ďalších testov v rámci prijímacieho konania môžu získať maximálne 20 bodov za test študijných predpokladov, 80 bodov za test z prírodných vied (40 bodov za biológiu, 40 bodov za chémiu) a ďalších 11 po splnení kritérií bonifikácie. Plánovaný maximálny počet prijatých študentov v odbore zubné lekárstvo na JLF UK je pre budúci akademický rok 11.