Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prvá stredoeurópska konferencia ošetrovateľstva

V dňoch 7. a 8. septembra sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK) uskutočnila prvá stredoeurópska konferencia ošetrovateľstva s podnázvom Vedecký výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.


12. 09. 2023 18.20 hod.
Od: JLF UK

Medzinárodné konferencie sa na pôde Ústavu ošetrovateľstva JLF UK konajú už od roku 1995. Počnúc aktuálnym rokom 2023, so zreteľom na globalizáciu a internacionalizáciu ošetrovateľstva a inovatívne prístupy, bolo založené konzorcium spolupracujúcich vysokoškolských inštitúcií z krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré sa budú podieľať na organizovaní Stredoeurópskych konferencií ošetrovateľstva.

Konferencie sa budú konať každoročne, pričom hostiť ju bude vždy jedna zo štyroch vzdelávacích inštitúcií, ktorými sú: Ústav ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (za slovenskú stranu); Ústav ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave (za českú stranu); Fakulta zdravotníckych vied Lekárskej univerzity v Lubline (za poľského partnera) a Fakulta zdravotníckych vied Semmelweisovej univerzity v Budapešti (za maďarského partnera). Cieľom takýchto medzinárodných vedeckých podujatí je podporovať rozvoj, vzájomnú spoluprácu, zabezpečiť kontinuitu a prepojenie teoretickej bázy, klinickej praxe a ošetrovateľského výskumu.

V tomto roku odznelo 46 príspevkov a boli realizované dva workshopy podporené projektami KEGA: Implementácia metód objektívneho štruktúrovaného klinického hodnotenia (OSCE) do výučby študentov zdravotníckych študijných programov (025UK-4/2021) a Profesionalizmus a etika v ošetrovateľstve (008UK-4/2021). Jedna zo sekcií prebehla pod záštitou projektu VEGA Dôvera vo vzťahu medzi pacientom s chronickým ochorením a zdravotníckym pracovníkom: interpretatívno fenomenologická analýza (1/0276/21).

Organizátori a organizátorky veria, že novovzniknutá medzinárodná spolupráca bude úspešne pokračovať aj v ďalších ročníkoch konferencie a prispeje k šíreniu a vzájomnej výmene poznatkov v odbore ošetrovateľstvo.

Fotografie z podujatia môžete nájsť v našej fakultnej fotogalérii.