Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Predstavenie novej vysokoškolskej učebnice

Dňa 10.4.2024 sa za účasti dekana Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., MPH a dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP uskutočnilo predstavenie novej vysokoškolskej učebnice s názvom „MAGNÉZIUM – FUNKCIE A HOMEOSTÁZA, KLINICKÁ MEDICÍNA, FARMAKOTERAPIA“.


23. 04. 2024 15.23 hod.
Od: JLF UK

Ide o prvé dielo v slovenskej a českej odbornej literatúre, ktoré sa komplexne venuje úlohe magnézia v ľudskom organizme, jeho významu v etiopatogenéze rôznych chorobných stavov a možnostiam jeho terapeutického využitia v jednotlivých  klinických odboroch. 

Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov lekárskych, farmaceutických a prírodovedeckých fakúlt a pre ďalšie  postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a prírodovedcov.  Editorom prvej časti Magnézium – funkcie a homeostáza je MUDr. Michal Cibulka, PhD.  – vedecko-výskumný pracovník Martinského centra pre biomedicínu. V tejto časti sú zhrnuté doterajšie  vedecké poznatky o význame  magnézia v ľudskom organizme. 

Editorom druhej časti Magnézium – klinická medicína je doc. MUDr. Milan Grofik, PhD.  z Neurologickej kliniky JLF UK. Druhá časť pozostáva z 10 kapitol, ktoré sa venujú terapeutickému využitiu magnézia v jednotlivých klinických odboroch, pričom  na tvorbe  tejto časti učebnice spolupracovalo 13 spoluautorov zo všetkých lekárskych fakúlt na Slovensku (z toho 7 z JLF UK).

Editorom tretej časti Magnézium – farmakoterapia je  doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., MPH z Farmaceutickej fakulty UK,  ktorá v svoje časti podrobne rozobrala princípy liečebnej suplementácie magnézia.