Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kurz pre poskytovateľov duchovnej služby

Na Ústave ošetrovateľstva JLF UK sa konala praktická výučba so zameraním na základy ošetrovateľstva v rámci Kurzu celoživotného vzdelávania Duchovná služba v nemocnici.


22. 01. 2024 10.02 hod.
Od: JLF UK

Školenie bolo zamerané na poskytovateľov pastoračnej starostlivosti v oblasti zdravotníckych a sociálnych služieb a zúčastnilo sa ho 30 poslucháčov. Cieľom bolo rozšírenie vedomostí z teologického štúdia a získanie nových poznatkov a praktických schopností potrebných pre vykonávanie duchovnej služby v nemocnici.

Praktická časť výučby sa konala v priestoroch simulačnej učebne a zameraná bola na základné ošetrovateľské techniky, vrátane bežných aseptických postupov, hygieny rúk, prevencie imobilizačného syndrómu a polohovania pacienta.

Kurz viedli Mgr. Martina Lepiešová, PhD. a Mgr. Mária Zanovitová, PhD. a zo strany zúčastnených sa stretol s veľmi pozitívnou odozvou.  

Duchovná služba v Univerzitnej nemocnici Martin poskytuje starostlivosť o trpiacich ľudí a ich rodinných príslušníkov zo strany cirkvi. Pastoračnú starostlivosť ponúka aj zamestnancom a dobrovoľníkom nemocnice.

Poskytovatelia duchovnej služby vytvárajú humánne prostredie koordináciou dobrovoľníckej služby, najmä pre opustených pacientov, ktorým sa zabezpečujú elementárne ľudské, hygienické a výživou podmienené služby, ktoré zdravotnícke zariadenie nemá v kompetencii zabezpečiť.