Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Gaudeamus 2023

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine sa v dňoch 14. a 15. novembra 2023 zúčastnila veľtrhu Gaudeamus 2023, ktorý sa konal v Nitre. Podujatie je zamerané na propagáciu vysokoškolského vzdelávania pre študentov končiacich ročníkov stredných škôl.


20. 11. 2023 12.01 hod.
Od: JLF UK

Počas dvoch dní sme mali možnosť potenciálnym záujemcom o štúdium na vysokých školách odpovedať na rôzne otázky – o prijímacom konaní, študijných odboroch aj o priebehu štúdia v jednotlivých ročníkoch. Okrem toho sme často odpovedali na otázky zamerané na ubytovanie a o možnostiach trávenia voľného času v Martine.

Popri informačnej kampani sme sa venovali aj propagácii vedy v rámci sprievodného podujatia Veda pre život. Študentom sme priblížili vedeckú prácu, ktorá k medicíne neodmysliteľne patrí. Záujemcovia si mohli vyskúšať laboratórnu prácu, ktorá spočívala v práci s pipetami a mikroskopom. Témou vedeckej časti bola diskusia na o detekcii patogénov v odpadových vodách. Okrem toho sme účastníkom podujatia umožnili pozorovať mikroskopické preparáty rôznych hematologických ochorení.

Na základe vysokej účasti pri našom fakultnom stánku a veľmi pozitívnych ohlasoch na našu prácu a prezentáciu môžeme konštatovať, že táto a podobne akcie veľmi pozitívne vplývajú na ďalšie smerovanie maturantov a sme len radi, že im môžeme priblížiť fungovanie na Jesseniovej lekárskej fakulte.

JLF UK na podujatí Gaudeamus 2023 reprezentovali:

RNDr. Marek Samec, PhD.
Rovňaníková Rebeka
Zavhorodnia Iryna