Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského stojí za projektom Univerzitnej nemocnice sv. Martina. Žiada však prehodnotenie dopravného napojenia

4. apríla 2024 sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK) konalo stretnutie vedenia Univerzity Komenského, vedenia JLF UK, riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin, členov projektového tímu, primátora mesta Martin, a ďalších zástupcov mesta. Zástupcovia univerzity a fakulty vyjadrili plnú podporu projektu Univerzitnej nemocnice svätého Martina, zároveň však vyjadrili obavy súvisiace s plánovaným dopravným pripojením.


10. 04. 2024 10.47 hod.
Od: JLF UK

Príjazdová komunikácia k pozemkom, na ktorých by mala stáť nová nemocnica, má prechádzať priamo stredom fakultného kampusu, pomedzi objekty JLF UK a v bezprostrednej blízkosti historickej budovy Štefánikovho ústavu. Návštevou na mieste sa účastníci stretnutia presvedčili, že takáto cesta by narušila bezpečnosť pohybu zamestnancov, študentov a návštevníkov JLF UK. Z hlukovej štúdie vyplýva, že sa výrazne zvýši hlučnosť prostredia, čo by mohlo negatívne ovplyvniť výučbu a ďalšie procesy.

Zástupcovia akademického sektora preto navrhujú prehodnotiť dopravné napojenie objektu novej nemocnice cez lokalitu Malá Hora. Toto dopravné pripojenie bolo naplánované v čase, kedy sa počítalo s výrazne menším projektom nemocnice. Medzitým sa však projekt výrazne rozšíril. V oblasti je plánovaná aj individuálna bytová výstavba, čo znamená, že v budúcnosti by sa uvedené dopravné pripojenie využívalo ešte intenzívnejšie. Preto by funkciu primárneho dopravného napojenia mala plniť iná komunikácia, nie cesta vedená stredom areálu fakulty.

„Výstavba novej nemocnice je projekt, ktorým naša fakulta žije už niekoľko rokov a je pre nás absolútne kľúčový,“ povedala dekanka JLF UK Andrea Čalkovská. „Preťatie nášho areálu širokou rušnou cestou prechádzajúcou tesne vedľa výučbových priestorov a laboratórií by však výrazne poškodilo kvalitu prípravy študentov, ohrozilo ich bezpečnosť, a ovplyvnilo aj realizáciu biomedicínskeho výskumu citlivými prístrojmi.“

Účastníci rokovania dospeli k záveru, že námietky týkajúce sa príjazdovej komunikácie nijako neovplyvnia výstavbu nemocnice. Pre tento účel bude k dispozícii stavenisková komunikácia, ktorú už mesto Martin pripravuje. Tým pádom by mal existovať dostatočný časový rámec na navrhnutie iných možností dopravného napojenia.