Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Šubjakov deň oslávil jubilejných 25 rokov

Univerzitná nemocnica Martin sa 14. apríla 2023 stala dejiskom jubilejnej celoslovenskej konferencie so zahraničnou účasťou. Išlo o 25. ročník konferencie s názvom Šubjakov deň, ktorá je zameraná na orálnu a maxilofaciálnu chirurgiu.


12. 05. 2023 13.18 hod.
Od: JLF UK

Podujatie sa konalo pod záštitou dekanky JLF UK, prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc. a riaditeľa UNM MUDr. Ivana Kocana, PhD., MHA. Konferenciu otvorila prednostka Kliniky stomatológie a maxilofaciálnnej chirurgie JLF UK a UNM, doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH. Podujatie, ktoré sa koná každoročne na počesť docenta doktora Jána Šubjaka, prinieslo zaujímavé prednášky, diskusie i okamihy.

Slávnostný moment patril prodekanke pre pedagogickú činnosť v študijnom odbore Zubné lekárstvo, doc. MUDr. Dagmar Statelovej, CSc., ktorej za zásluhy o rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti bola udelená zlatá medaila.

Okrem profesora doktora Petra Stanka, PhD. hlavného odborníka pre maxilofaciálnu chirurgiu na Slovensku a prezidenta slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgi, konferenciu svojou prítomnosťou obohatili aj významní hostia z Českej republiky, medzi ktorými nechýbal doc. MUDr. Petr Tvrdý, PhD, prednosta Kliniky ústnej, čeľustnej a obličejovej chirurgie Fakultnej nemocnice a lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, MUDr. Ladislava Dzana z Krajskej nemocnice v Liberci a MDDr. Štěpánku Dzanovú z FN KV Praha.

Medzi ďalšími významnými hosťami mohli účastníci konferencie postrehnúť prednostu Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie docenta doktora Ladislava Czakóa, PhD., MHA; prednostu Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie lekárskej fakulty Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach doktora Petra Kizeka, PhD., MHA., MPH; doktora honoris kauza  profesora Andreja Jenču, kandidáta vied, MPH z Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Akadémia Košice; doktora Andreja Jenču, PhD, MBA prednostu Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Akadémia Košice; doc. MUDr. Dušana Hirjaka, PhD. z Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNM Ružinov v Bratislave; MUDr. MDDr. Juraja Abelovského a MDDr. Juraja Gembeša z Kliniky maxilofaciálnej chirurgie SZU a FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Odborné stretnutie bolo príležitosťou nielen pre skúsených lekárov, ale i pre študentov zubného lekárstva. Na jednom mieste sa tak stretli s poprednými odborníkmi a mohli diskutovať o nových trendoch a výzvach v orálnej a maxilofaciálnej chirurgii.