Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie na JLF UK prešlo výraznou zmenou

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine v tomto roku po prvý raz realizovala prijímacie konanie v novej forme. Uchádzači o študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo mohli získať bonifikáciu za prospech na strednej škole, jazykové certifikáty, resp. úspešné umiestnenie v rámci predmetových olympiád a stredoškolskej odbornej činnosti. K zmene došlo aj v rámci testov - pre akademický rok 2023/2024 ich fakulte dodala spoločnosť SCIO, s ktorou začala JLF UK spoluprácu ešte počas pandémie.


15. 08. 2023 10.35 hod.
Od: JLF UK

Otázky zo stredoškolského učiva už nepripravujú učitelia fakulty, ale úplne nezávislá externá organizácia. „Spoločnosť SCIO má dlhoročné skúsenosti s národnými porovnávacími skúškami v Slovenskej aj Českej republike a jej služby využívajú mnohé fakulty v týchto krajinách,“ informoval prodekan pre pedagogickú činnosť JLF UK prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.

Ako ďalej doplnil, testy v rámci prijímacieho konania fakulta v minulosti zastrešovala z vlastnej databázy otázok zo stredoškolského učiva z chémia a biológie, pričom sa každému z uchádzačov vygeneroval jedinečný test so 160 otázkami. Databáza otázok nebola verejne dostupná, fakulta sprístupňovala len okruhy stredoškolského učiva, z ktorých boli otázky vytvorené.

„Dôvodov, prečo sme sa rozhodli využiť služby externej firmy bolo viacero. K hlavným patrí garancia rozsahu stredoškolského učiva, pedagogická správnosť formulácie otázok, poskytnutie možnosti absolvovať testovanie vo viacerých mestách v SR a ČR ako aj možnosť absolvovania testu online v rovnakých termínoch testovania, verejná oponentúra zadania testu a jeho následné zverejnenie,“ vysvetlil dôvody zmeny profesor Juraj Mokrý.

Ďalším dôvodom bol podľa jeho slov fakt, že spoločnosť SCIO umožňovala, aby mali všetci uchádzači v jednom termíne test rovnaký. K pôvodným otázkam z biológie a chémie pribudol test zo všeobecných študijných predpokladov. „Ide najmä o čítanie dlhších textov s porozumením, argumentácia, kritické myslenie, práca s kvantitatívnymi údajmi, súbormi informácií a logické myslenie.

Viaceré fakulty berú do úvahy pri prijímacom konaní len test všeobecných študijných predpokladov, touto cestou sme však nechceli ísť, nakoľko u budúcich študentov všeobecného lekárstva a zubného lekárstva musíme očakávať aj primeranú mieru vstupných vedomostí z prírodných vied,“ priblížil prodekan prof. Juraj Mokrý.

Prvé skúsenosti na základe výsledkov prijímacieho konania naznačujú, že náročnosť testov od externej firmy je porovnateľná s tou, keď testy pripravovali zamestnanci fakulty. „Fakulta sa rozhodla akceptovať testy z prírodných vied (biológia a chémia), ktoré používa spoločnosť SCIO aj u uchádzačov na iné vysoké školy prírodovedného zamerania.

Absolvovanie testu tak zaradí uchádzača do určitého percentilu uchádzačov a tento výsledok následne môže uplatniť nielen pri prijímacom konaní na JLF UK, ale aj na iné fakulty, kde si dal uchádzač prihlášku,“ doplnil profesor Juraj Mokrý. Zmenou prešiel aj bodovací systém testov. V prípade označenia nesprávnej možnosti stráca uchádzač časť bodu, čo má študentov odradiť od toho, aby odpovede tipovali.

„Fakulta nedostáva absolútnu hodnotu počtu dosiahnutých bodov, ale percentil, v ktorom sa umiestnil príslušný uchádzač v porovnaní s inými uchádzačmi. Odbúrava sa tým vplyv prípadnej rôznej náročnosti testu v rôznych termínoch testovania,“ ozrejmil systém vyhodnocovania testov prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD. Podľa jeho slov je fakulta s novou formou testov spokojná a so spoločnosťou SCIO plánuje v spolupráci pokračovať.

JLF UK aktuálne zbiera spätnú väzbu aj od uchádzačov, ktorí sa prijímacieho konania zúčastnili. Jej vyhodnotenie pomôže kompetentným pri príprave podmienok prijatia nasledujúci akademický rok.

„Po dôslednej analýze dopadu a zohľadnení ďalších pripomienok je možné, že budeme podmienky prijatia do určitej miery modifikovať. Každopádne sa budeme snažiť, aby prijímacie konanie na JLF UK bolo transparentné, objektívne a aby v čo najväčšej miere umožnilo vybrať uchádzačov s predpokladmi na úspešné absolvovanie tohto náročného štúdia,“ uzavrel prodekan pre pedagogickú činnosť profesor Juraj Mokrý.