Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pozvánka a program AS JLF UK

Dovoľujem si vás pozvať na zasadnutie Akademického senátu JLF UK, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2023 o 13:00 hod. v zasadačke VR JLF UK.


13. 02. 2023 15.06 hod.
Od: JLF UK

Program rokovania:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Schválenie overovateľov zápisnice
  3. Návrh dekanky JLF UK na vymenovanie prodekanov JLF UK
  4. Návrh dekanky JLF UK na vymenovanie členov Vedeckej rady JLF UK
  5. Návrh dekanky JLF UK na doplnenie vnútorného predpisu č. 40/2022 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2023/2024
  6. Návrh Štatútu Akreditačnej rady JLF UK
  7. Návrh dekanky JLF UK na vyjadrenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
  8. Informácie Vedenia JLF UK
  9. Rôzne