Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

3. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov študijného programu Ošetrovateľstvo

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov študijného programu Ošetrovateľstvo sa uskutoční 25. - 26. 5. 2022 v priestoroch Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v Martine.


29. 04. 2022 09.38 hod.
Od: Ústav ošetrovateľstva JLF UK

Ústav ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine organizuje v spolupráci so svojimi partnerskými pracoviskami v zahraničí (Zdravotno sociálna fakulta Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, Lekárska fakulta Ostravskej univerzity, Fakulta zdravotníckych vied univerzity Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotníckych vied univerzity v Pécsi, Fakulta zdravotníckych vied lekárskej univerzity v Lubline) v poradí už 3. medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov študijného programu ošetrovateľstvo z krajín V4. Štafetu sme prebrali od Zdravotno sociálnej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, kde sa konala konferencia v minulom roku.

Konferencia sa uskutoční 25. - 26. 5. 2022 v priestoroch Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v Martine. Poskytne otvorený priestor na diskusiu o výskumných zámeroch, vedecko-výskumných metódach a výsledkoch študentských projektov na medzinárodnej platforme. Cieľom je vytvorenie príležitosti na zdieľanie a využívanie nových poznatkov zameraných na podporu rozvoja klinickej praxe s dopadom na kvalitu starostlivosti o pacientov.

Súčasťou konferencie bude workshop zameraný na tému: Rationing - Missed Nursing care: experiences with conceptual and methodological issues. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke konferencie TU.