Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prestup na JLF UK

Zdravotnícky pracovník môže zmeniť vzdelávaciu ustanovizeň a pokračovať v špecializačnom štúdiu v niektorom z akreditovaných študijných programov na JLF UK.

V prípade záujmu o zmenu vzdelávacej ustanovizne (prestup na JLF UK) odporúčame zdravotníckemu pracovníkovi uvedený postup:

1.       Informovať sa e-mailom na Oddelení pre ďalšie vzdelávanie ZP na JLF UK v Martine (prípadne  priamo u odborného garanta študijného programu),

          či je voľné miesto v uvedenom odbore.

3.       Ak odborný garant študijného programu súhlasí s prestupom a na JLF UK v Martine je v uvedenom odbore voľné miesto pre prestup,

          je potrebné požiadať o zmenu vzdelávacej ustanovizne na pôvodnej vzdelávacej ustanovizni (prestup).

4.       Po vyradení z evidencie (obdržaní dokladu o vyradení) zdravotnícky pracovník vyplní formulár žiadosti o prijatie na štúdium (ak chce pokračovať

          v štúdiu na JLF UK v tom istom odbore ) ALEBO formulár žiadosti o prijatie a zároveň zmenu odboru (ak chce pokračovať v štúdiu na JLF UK v inom

          odbore ako bol pôvodne zaradený).

5.       Zdravotnícky pracovník pošle príslušný formulár spolu s povinnými prílohami (uvedenými na strane 2 formulára) na Oddelenie pre ďalšie                                   vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin.

6.       Stanovisko bude doručené zdravotníckemu pracovníkovi písomne po posúdení žiadosti odborným garantom a dekanom JLF UK.