Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prestup na inú vzdelávaciu ustanovizeň

V prípade záujmu a za dodržania zmluvných podmienok môže zdravotnícky pracovník zmeniť vzdelávaciu ustanovizeň a pokračovať v špecializačnom štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni.

V prípade záujmu o zmenu vzdelávacej ustanovizne odporúčame zdravotníckemu pracovníkovi uvedený postup:
  1. Zabezpečiť si perspektívny súhlas s prestupom od vzdelávacej inštitúcie, na ktorej chce vo svojom špecializačnom štúdium pokračovať.
  2. Požiadať o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného štúdia na JLF UK - tlačivo žiadosti. Podmienkou vyradenia z evidencie je vyrovnanie všetkých finančných záväzkov voči JLF UK vyplývajúcich zo zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia. Žiadosť s povinnými prílohami zasiela zdravotnícky pracovník na Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin.
  3. Stanovisko bude doručené zdravotníckemu pracovníkovi písomne po schválení žiadosti na zasadnutí Vedenia JLF UK. Následne pokračuje podľa usmernení vzdelávacej ustanovizne, na ktorej chce vo svojom špecializačnom štúdium pokračovať.