Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 336): 10/2016

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (10)

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (18)

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (30)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (27)

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4)

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (8)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (11)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (40)

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (97)

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (4)

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (6)

BCI Skriptá a učebné texty (3)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (30)

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (5)

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (6)

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (4)

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...) (3)

DAI Dizertačné a habilitačné práce (2)

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (1)

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (2)

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (3)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (7)

Štatistika ohlasov (668): 10/2016

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (111), z toho 38 SCI

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (17)

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (136)

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (367)

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (13)

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (24)

Najvýznamnejšia vedecká monografia:

Marks, V., Cantor, T., Meško., D., Pullmann, R., Nosáľová, G. (Meško, D., Ed. in Chief): Differential Diagnosis by Laboratory Medicine. Springer, Hannover, Germany, 2002; Springer India, New Delhi, India, 2005; Medico-Pharmaceutical Publishing House, Beijing, China (in Chinese language), 2006 (Chinese edition); Paschalidis, Athens, Greece, 2009 (Greek edition, in Greek)).