Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Po založení pobočky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine bolo v roku 1967 založené Oddelenie telovýchovného lekárstva ako výučbová báza lekárskej fakulty. Oddelenie patrilo až do roku 1989 pod spoločnú Katedru internistických disciplín II. Od roku 1990 fungovalo ako samostatné oddelenie, v roku 2002 bola zriadená Klinika telovýchovného lekárstva. O zriadenie a rozvoj oddelenia sa výraznou mierou zaslúžil najmä Prof. MUDr. Pavel Handzo, CSc. Prednášky od založenia oddelenia až do roku 1990 zabezpečovala Klinika telovýchovného lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave, v rokoch 1967-1990 najmä Prof. MUDr. Pavel Handzo, CSc. prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva LFUK v Bratislave, Doc. Eugen Horniak, CSc. a Doc. MUDr. Tibor Marček, CSc., mimor. prof., súčasný prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva LF UK v Bratislave. Praktickú výučbu samostatného predmetu telovýchovné lekárstvo, ktorý sa končil vykonaním skúšky, zabezpečovali postupne odborní asistenti MUDr. V. Mišík, MUDr. J. Žila, MUDr. E. Humajová, MUDr. J. Halász, MUDr. J. Žucha, CSc. a ďalší. Do funkcie odborného asistenta v roku 1987 nastúpil na oddelenie MUDr. Dušan Meško, ktorý od roku 1983 zabezpečoval kompletnú praktickú výučbu. V roku 1993 bol MUDr. Dušan Meško, CSc. habilitovaný za docenta v odbore vnútorné lekárstvo - telovýchovné lekárstvo, v roku 2001 bol inaugurovaný za profesora v odbore vnútorné choroby. Prof. Meško pracoval v roku 2007 na pozícii generálneho riaditeľa Sekcie informatiky MŠ SR.

Primárom oddelenia bol v rokoch 1969-1973 MUDr. J. Žila, v rokoch 1973-1980 MUDr. E. Stančevová a v rokoch 1983-1996  MUDr. M. Novomeská. V rokoch 1984 až 1996 pracovala na oddelení MUDr. E. Veščičíková-Repiščáková, od roku 2002 pôsobí vo funkcii primára kliniky. Na klinike, ktorá pôsobí podľa koncepcie odboru ako neposteľové pracovisko, pracoval v minulosti 1 lekár ako školský zamestnanec a 2 lekári ako zamestnanci rezortu zdravotníctva, 1 sestra v ambulantnej časti a 2 sestry v ambulancii funkčnej diagnostiky (spolu 6 pracovníkov). Postupnými zmenami v legislatíve a z nej vyplývajúcich ekonomických dôvodov od roku 2008 pracujú na klinike prednosta prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. (0,4 úväzku), primárka MUDr. Eva Repiščáková (0,6 úväzku), zamestnanec UNM, MUDr. Peter Kotlár (úväzok 0,5), zamestnanec UNM) a sestra Iveta Jesenská, zamestnanec UNM (0,5 úväzku).