Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Legislatíva

Právne predpisy

  • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
  • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
  • Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
  • Zákon č. 523/2004 Z.Z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách

Nariadenia vlády

Vyhlášky

  • Metodické usmernenie k vedeniu účtovníctva od 1. Januára 2008 pre verejné vysoké školy používajúce finančných informačný systém SOFIA
  • Opatrenie Ministerstva financií SR zo 14. Novembra 2007 č. MF/24342/2007-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74, opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 a opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74  - na pracovné účely
  • Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku č. 1 (FS č. 9/2005), Dodatku č. 2 (FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku č. 4 (FS č. 11/2007), Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS 5/2010), Dodatku č. 8 (FS 12/2010) a Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012)