Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy

VNÚTORNÉ PREDPISY UK

Študijný poriadok UK č. 14/2008, ktorý nadobudol platnosť 19. marca 2008 s účinnosťou 25. marca 2008

Študijný poriadok UK č. 8/2013, schválený AS UK dňa 19.júna 2013, platný a účinný od 1. septembra 2013

Štipendijný poriadok UK. 9/2013, schválený AS UK dňa 19. júna 2013, platný a účinný od 1. septembra 2013

Opatrenie rektora UK č. 9/2002 - pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave

Smernica rektora UK č. 6/2009 - organizácia doktorandského štúdia na UK - úplné znenie (vydané rektorom UK dňa 6. marca 2009)

Smernica rektora UK č. 7/2011 - o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupnení na UK v Bratislave (Táto smernica nadobudla platnosť s účinnosťou dňa 19. októbra 2011)

Smernica rektora UK č. 11/2011, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2012/2013, platný od 21. decembra 2011 a účinný od 1. septembra 2012

Smernica rektora UK č.14/2012, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2013/2014, platný od 19. decembra 2012 a účinný od 1. septembra 2013

Smernica rektora UK č. 2/1013 - o evidencii publikačnej činnosti, platná a účinná od 22. apríla 2013

VNÚTORNÉ PREDPISY JLF UK

Študijný poriadok - kreditový systém

Vnútorný predpis č. 20/2012 - Rozhodnutie dekana JLF UK o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2013/2014

Vnútorný predpis č.16/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2014/2015