Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Legislatíva

Odpadové hospodárstvo

 • Zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z.
 • Zákon č.96/2002 Z.z.
 • Zákon č. 188/2003 Z.z.
 • Zákon č. 245/2003, Z.z.
 • Zákon č.525/203 Z.z.
 • Zákon č. 24/2004 Z.z.
 • Zákon č. 443/2004 Z.z.
 • Zákon č. 587/2004 Z.z.
 • Zákon č. 733/2004 Z.z.
 • Zákon č. 479/2005 Z.z.
 • Zákon č. 532/2005 Z.z.
 • Zákon č. 571/2005 Z.z.
 • Zákon č. 127/2006 Z.z.
 • Zákon č. 127/2006 Z.z.
 • Zákon č. 514/2008 Z.z.
 • Zákon č. 515/2008 Z.z.
 • Zákon č. 519/2008 Z.z.
 • Zákon č. 160/2009 Z.z.
 • Zákon č. 386/2009 Z.z.
 • Zákon č. 119/2010 Z.z.
 • Zákon č. 145/2010 Z.z.
 • Zákon č. 258/2011 Z.z.
 • Zákon č. 343/2012 Z.z.

Autodoprava - súvisiace právne predpisy a normy

 • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
 • Zákon  8/2009 Z.z. o cestnej premávke
 • Zákon 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
 • Zákon č. 506/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave
 • Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizovaní pracovného času v doprave
 • Zákon č. 55/1984 Z.z. o pozemných komunikáciách v znení zákonov č. 129/1996 Z.z. a zákona č. 58/1997 Z.z.,
 • Vyhláška 9 /2009  Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 8/2008 Z.z. o cestnej premávke
 • Vyhláška SÚBP 208/91 Z.z.
 • Vyhláška MDPT SR č. 311/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.168/1996 Z.z.
 • Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Z.z., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v zení vyhlášky 484/1990 Z.z.
 • Vnútorný predpis č. 5/2008 Smernica rektora UK v Bratislave o prideľovaní a používaní motorových vozidiel.
 • Dopravnoprevádzkový poriadok  - oddelenie prevádzky r. 1989

Energetika

 • Zákon o energetike č. 251 / 2012 Z.z.
 • Zákon o regulácii v sieťových odvetviach č. 250 / 2012 Z.z.
 • Zákon o tepelnej energetike č. 657 / 2004 Z.z.
 • Zákon č. 442 / 2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejnej kanalizácie
 • Zákon č. 124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Zákon č. 286 / 2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch
 • Vyhláška ÚRSO 630 – 2005 o teplote TÚV
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 314 2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  č. 508 / 2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými  a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 • Rozhodnutia ÚRSO – cenové výnosy