Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy

Vnútorné predpisy UK

 • Vnútorný predpis č. 4/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o obehu a kontrole účtovných dokladov UK v Bratislave.
 • Vnútorný predpis č. 11/2012 Úplné znenie smernice rektora č. 10/2004 Finančná kontrola a vnútorný audit na UK
 • Príkaz rektora UK č. 4/2013 k vykonávaniu prvej etapy predbežnej finančnej kontroly na UK v Bratislave
 • Základné pravidlá podnikateľskej činnosti UK v Bratislave účinné od 1.1.2006
 • Smernica rektora UK č. 2/2005 Základné pravidlá hospodárenia účinná od 1.3.2005

Vnútorné predpisy JLF UK

 • Vnútorný predpis č. 3/2013 Smernica pre vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov na JLF UK v Martine
 • Vnútorný predpis č. 9/2013 Metodika rozpisu rozpočtu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2013 (EO)
 • Vnútorný predpis č. 12/2013 Rozhodnutie dekana JLF UK o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2013 (E0)
 • Vnútorný predpis č. 11/2013 Rozhodnutie dekana JLF UK o rozpise miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2013 (EO)
 • Vnútorný predpis č. 25/2013 – Plán kontrolnej činnosti JLF UK na rok 2013
 • Vnútorný predpis č. 23/2012 - Smernica o cestovných náhradách poskytovaných pri domácich a zahraničných pracovných cestách