Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Tabuľky 2007

Tabuľka č. 1

Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva poskytnuté v rámci dotačnej zmluvy v roku 2007

Tabuľka č. 2

Príjmy verejnej vysokej školy  v roku 2007 majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií  z  kapitoly ministerstva školstva a okrem štrukturálnych fondov EÚ

Tabuľka č. 3

Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2006 a 2007

Tabuľka č. 4

Výnosy verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom v rokoch 2006 a 2007

Tabuľka č. 5

Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2006 a 2007

Tabuľka č. 6

Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2007

Tabuľka č. 7

Náklady verejnej vysokej školy na štipendiá interných doktorandov v roku 2007

Tabuľka č. 8

Údaje o systéme sociálnej podpory - časť  sociálne štipendiá  (§ 96 zákona) za roky 2006 a 2007

Tabuľka č. 9

Údaje o systéme sociálnej podpory  - časť výnosy a náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení) za roky 2006 a 2007

Tabuľka č. 10

Údaje o systéme sociálnej podpory  - časť výnosy a náklady študentských jedální  za roky 2006 a 2007

Tabuľka č. 11

Zdroje verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého  majetku v rokoch 2006 a 2007

Tabuľka č. 12

Výdavky verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2007

Tabuľka č. 13

Stav a vývoj finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2006 a 2007

Tabuľka č. 14

Zúčtovanie bežných dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole z kapitoly MŠ SR v roku 2007 (okrem dotácií poskytnutých zo štrukturálnych fondov EÚ)

Tabuľka č. 15

Zúčtovanie kapitálových dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole z kapitoly MŠ SR v roku 2007 (okrem dotácii poskytnutých zo štrukturálnych fondov EÚ)

Tabuľka č. 16

Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej vysokej školy k 31. decembru 2007 (v Sk )

Tabuľka č. 17

Príjmy verejnej vysokej školy zo štrukturálnych fondov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva a z iných kapitol štátneho rozpočtu v roku 2007

Tabuľka č. 18

Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva poskytnuté mimo dotačnej zmluvy a mimo dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ  v roku 2007

Tabuľka č. 19

Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2006 a 2007

Tabuľka č. 20

Motivačné štipendiá  v rokoch  2006 a 2007  (v zmysle § 96 zákona)

Tabuľka č. 21

Štruktúra účtu 384 - výnosy budúcich období v rokoch 2006 a 2007