Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Grafy 2007

Graf č. 1

Dotácie na kapitálové výdavky na JLF UK na jednotlivé programy za roky 2005 - 2007

Graf č. 2

Dotácie na kapitálové výdavky na JLF UK na výskumnú a vývojovú činnosť na jednotlivé prvky programu za roky 2005 – 2007

Graf č. 3

Dotácie na bežné výdavky na JLF UK na jednotlivé programy za roky 2005 - 2007

Graf č. 3A

Dotácie na bežné výdavky na JLF UK na jednotlivé programy za roky 2005 – 2007 (stĺpcový graf)

Graf č. 4

Dotácie na bežné výdavky na JLF UK na jednotlivé programy (bez výučbových základní MFN) za roky 2005 - 2007

Graf č. 4A

Dotácie na bežné výdavky na JLF UK na jednotlivé programy (bez výučbových základní MFN) za roky 2005 – 2007  (stĺpcový graf)

Graf č. 5A

Dotácie zo ŠR na bežné výdavky na vedu a výskum JLF UK na rok 2004

Graf č. 5B

Dotácie zo ŠR na bežné výdavky na vedu a výskum JLF UK na rok 2005

Graf č. 5C

Dotácie zo ŠR na bežné výdavky na vedu a výskum JLF UK na rok 2006

Graf č. 5D

Dotácie zo ŠR na bežné výdavky na vedu a výskum JLF UK na rok 2007

Graf č. 6

Základné údaje o motorových vozidlách JLF UK, ubehnutých km a nákladoch na prevádzku autodopravy za rok 2007

Graf č. 7

Najazdené kilometre na vozidlách JLF UK Martin v rokoch 2003 – 2007  

Graf č. 8

Náklady na servis a údržbu osobných automobilov JLF UK Martin v rokoch 2003 – 2007  

Graf č. 9

Nákladovosť prevádzky osobných automobilov JLF UK Martin v rokoch 2003 – 2007  

Graf č. 10

Spotreba energií 2005 – 2007  (v merných jednotkách)  

Graf č. 11

Finančné náklady za energie 2005 – 2007  (v tis. Sk)  

Graf č. 12

Čerpanie mzdových prostriedkov na JLF UK: Program 077- Uskutočňovanie akreditovaných študijných programov    Podprogram 077 11 – Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania                   

Graf č. 13

Čerpanie mzdových prostriedkov na JLF UK: Podprogram 077 12 – Výskumná a vývojová činnosť, Prvok 077 12 01 – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj                 

Graf č. 14

Čerpanie mzdových prostriedkov na JLF UK: Podprogram 077 15 – Sociálna podpora študentov, Prvok 077 15 03 – Podpora stravovania a ubytovania, Funkčná oblasť 09605 – Vysokoškolský internát

Graf č. 15

Čerpanie mzdových prostriedkov na JLF UK: Podprogram 077 15 – Sociálna podpora študentov, Prvok 077 15 03 – Podpora stravovania a ubytovania, Funkčná oblasť 09603 – Študentská jedáleň

Graf č. 16

Čerpanie mzdových prostriedkov na JLF UK na všetky programy a podprogramy spolu       

Graf č. 17A

Priemerná mzda na JLF UK v roku 2005                                                     

Graf č. 17B

Priemerná mzda na JLF UK v roku 2006                               

Graf č. 17C

Priemerná mzda na JLF UK v roku 2007                                                      

Graf č. 18

Vývoj priemerných miezd na JLF UK z dotácií zo ŠR za roky 2005 - 2007

Graf č. 19

Vývoj celkových priemerných miezd na JLF UK vrátane nedotačných zdrojov za roky 2005 - 2007

Graf č. 20

Štruktúra priemernej mzdy na JLF UK v roku 2007                                            

Graf č. 21

Vývoj v pridelenom objeme štipendií denným doktorandom JLF UK za roky 2003 – 2007           

Graf č. 22

Náklady na ubytovanie v ŠD JLF UK a výška poplatku hradená študentom v r. 2003 - 2007