Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2010

Platné

Vnútorný predpis JLF UK č. 12/2010 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zlúčení Knižnice a študijno-informačného strediska JLF UK a Fotolaboratória a strediska audiovizuálnej techniky JLF UK do spoločného informačného pracoviska
Predlžuje sa účinnosť vnútorného predpisu VP č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Predpis je účinný od 7. decembra 2010
Vnútorný predpis JLF UK č. 5/2010 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK v Martinskej fakultnej nemocnici
Predlžuje sa účinnosť vnútorného predpisu VP č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Predpis je účinný od 18. mája 2010
Vnútorný predpis JLF UK č. 4/2010 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Kliniky detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK v Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb n.o. v Dolnom Smokovci  
Predlžuje sa účinnosť vnútorného predpisu VP č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Predpis je účinný od 18. mája 2010

 

Neplatné

 

Vnútorný predpis JLF UK č. 11/2010 - Rozhodnutie dekana JLF UK o výške školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v Martine na akademický rok 2011/2012

Neplatný od 1. septembra 2012, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 10/2010 - Organizačný poriadok Centrálneho zverinca
Zrušený vnútorným predpisom č. 39/2014 dňa 15. decembra 2014

Vnútorný predpis JLF UK č. 9/2010 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry zamestnancov Ústavu lekárskej biochémie JLF UK

Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012

Vnútorný predpis JLF UK č. 8/2010 - Rozhodnutie dekana JLF UK o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine

Zrušený vnútorným predpisom č. 15/2011 dňa 19. septembra 2011

Vnútorný predpis JLF UK č. 7/2010 - Rozhodnutie dekana JLF UK o podmienkach prijatia na štúdium študijného programu všeobecné lekárstvo a študijných programov 1. stupňa na JLF UK v Martine pre akademický rok 2011/2012

Neplatný od 1. septembra 2011, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 6/2010 - Rozhodnutie dekana JLF UK o vyhlásení doplnkového prijímacieho konania na doktorandské štúdium na JLF UK v Martine na akademický rok 2010/2011

Neplatný od 1. septembra 2010, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

 

 

Vnútorný predpis JLF UK č. 3/2010 - Rozhodnutie dekana JLF UK o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2010

Neplatný od 1. januára 2011, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 2/2010 - Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pracoviskám a súčastiam JLF UK na rok 2010

Neplatný od 1. januára 2011, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 1/2010 - Rozhodnutie dekana JLF UK o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JF UK v Martine na akademický rok 2010/2011

Neplatný od 1. septembra 2010, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou