Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Príkazy dekana 2010

Neplatné

Príkaz dekana JLF UK č. 3/2010 na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku a záväzkov na vybraných pracoviskách JLF UK

Neplatný od 1. septembra 2010, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Príkaz dekana JLF UK č. 2/2010 - Vykonanie a zabezpečenie účasti určených zamestnancov JLF UK v Martine na školení o ochrane pred požiarmi

Neplatný od 28. apríla 2010, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Príkaz dekana JLF UK č. 1/2010 - Plán kontrolnej činnosti JLF UK v Martine na rok 2010

Neplatný od 1. januára 2011, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou