Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Tabuľky 2006

Tabuľka č. 1

Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva poskytnuté v rámci dotačnej zmluvy v roku 2006

Tabuľka č. 2

Príjmy verejnej vysokej školy  v roku 2006 majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií  z  kapitoly ministerstva školstva

Tabuľka č. 3

Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2005 a 2006

Tabuľka č. 4

Výnosy verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom v rokoch 2005 a 2006

Tabuľka č. 5

Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2005 a 2006

Tabuľka č. 6

Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2006

Tabuľka č. 7

Náklady verejnej vysokej školy na štipendiá interných doktorandov v roku 2006

Tabuľka č. 8

Údaje o systéme sociálnej podpory - časť  sociálne štipendiá  (§ 96 zákona) za roky 2005 a 2006

Tabuľka č. 9

Údaje o systéme sociálnej podpory  - časť výnosy a náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení) za roky 2005 a 2006

Tabuľka č. 10

Údaje o systéme sociálnej podpory  - časť výnosy a náklady študentských jedální  za roky 2005 a 2006

Tabuľka č. 11

Zdroje verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého  majetku v rokoch 2005 a 2006

Tabuľka č. 12

Výdavky verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2006

Tabuľka č. 13

Stav a vývoj finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2005 a 2006

Tabuľka č. 14

Zúčtovanie bežných dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole z kapitoly MŠ SR v roku 2006 (okrem dotácií poskytnutých zo štrukturálnych fondov EÚ)

Tabuľka č. 15

Zúčtovanie kapitálových dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole z kapitoly MŠ SR v roku 2006 (okrem dotácii poskytnutých zo štrukturálnych fondov EÚ)

Tabuľka č. 16

Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej vysokej školy k 31. decembru 2006 (v Sk )

Tabuľka č. 17

Príjmy verejnej vysokej školy zo štrukturálnych fondov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva a z iných kapitol štátneho rozpočtu v roku 2006

Tabuľka č. 18

Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva poskytnuté okrem dotačnej zmluvy a okrem dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ  v roku 2006

Tabuľka č. 19

Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2005 a 2006

Tabuľka č. 20

Motivačné štipendiá  v rokoch  2005 a 2006  (v zmysle § 96 ods. 5 zákona a  vyhlášky MŠ SR č. 453/2005 Z. z.)

Tabuľka č. 21

Súvsťažnosti

Vysvetlivky

Štruktúra účtu 384 - výnosy budúcich období v rokoch 2005 a 2006