Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Doctoral study

prof. Meško was a supervisor of 10 doctoral students in their PhD. study. He is also a member of Doctoral study program (PhD) committee for Internal Medicine.

 

Name

Title

Year of defence

Karasová, Daniela

Study field: 7.4.1. Nursing

topic: „Management of chronic wounds curing“

2012

Miertová, Michaela

Study field: 7.4.1. Nursing

topic: „Self-respect and nutrition habits during adolescence“

15.3.2011

Čief, Juraj

Scientific field: 51-38-9 Nursing

topic: „Orthopedic-prosthetic care oriented on patient and his/her resocialization“

23.11.2010

Slováková, Jana

Study field: 7.4.1. Nursing

topic: „Analysis of health-care workers attitude to dying and death“

19.1.2010

Vrbatová, Naděžda

Scientific field: 51-38-9 Nursing

téma: „Mentální anorexie – možnosti primární prevence“

23.11.2010

Rybárová, Ľubica

Scientific field: Nursing

téma: „Koncepcia vzdelávania v oblasti komunitného ošetrovateľstva“

24.6.2008

Zanovitová, Mária

Scientific field: 51-38-9 Nursing

téma: „Mentálna anorexia ako ošetrovateľský problém v pediatrii so zameraním na prevenciu“

2.4.2008

Hanzlíková, Alžbeta

Scientific field: 51-38-9 Nursing

téma: „Ošetrovateľstvo v primárnej zdravotnej starostlivosti a analýza postojov k zdraviu dospelej populácie v roku 2000 na území Slovenskej republiky“

28.10.2002

Staško, Ján

Scientific field: internal medicine 

téma: „Endotelové a trombocytové markery u hemodialyzovaných pacientov liečených erytropoetínom“

22.6.1999

Kreze, Olivia

Scientific field: internal medicine 

téma: „Mobilizácia a aferézy periférnych krvotvorných buniek“

16.10.2000