Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

organizačný výbor

Výbor schvaľuje každoročne Vedenie JLF UK. Práva a najmä povinnosti Organizačného výboru vyplývajú zo Štatútu ŠVOČ.

Organizačný výbor ŠVOČ:

  1. vyhlasuje príslušný ročník ŠVOČ a v dostatočnom časovom predstihu zabezpečuje vypísanie vedeckých a odborných tém z jednotlivých pracovísk JLF UK.
  2. stanovuje termín a miesto konania Študentskej vedeckej konferencie JLF UK,
  3. určuje termín uzávierky podávania prihlášok na ŠVK JLF UK,
  4. zodpovedá za organizačné zabezpečenie ŠVK JLF UK,
  5. zodpovedá za zverejňovanie informácií o domácich a zahraničných študentských vedeckých konferenciách,
  6. zabezpečuje účasť študentov JLF UK na ŠVK s najlepšími prácami príslušného ročníka ŠVOČ.

 

 

Zloženie Organizačného výboru ŠVOČ:

Prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov: peter.galajdajfmed.uniba.sk

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

  

Predseda:

RNDr. Michal Šimera, PhD. 

Podpredseda:

RNDr. Jozef Hatok, PhD.

Členovia: