Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

organizačný výbor

Výbor schvaľuje každoročne Vedenie JLF UK. Práva a najmä povinnosti Organizačného výboru vyplývajú zo Štatútu ŠVOČ.

Organizačný výbor ŠVOČ:

 1. vyhlasuje príslušný ročník ŠVOČ a v dostatočnom časovom predstihu zabezpečuje vypísanie vedeckých a odborných tém z jednotlivých pracovísk JLF UK.
 2. stanovuje termín a miesto konania Študentskej vedeckej konferencie JLF UK,
 3. určuje termín uzávierky podávania prihlášok na ŠVK JLF UK,
 4. zodpovedá za organizačné zabezpečenie ŠVK JLF UK,
 5. zodpovedá za zverejňovanie informácií o domácich a zahraničných študentských vedeckých konferenciách,
 6. zabezpečuje účasť študentov JLF UK na ŠVK s najlepšími prácami príslušného ročníka ŠVOČ.

 

 

Zloženie Organizačného výboru ŠVOČ:

Prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov:

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Predseda:

RNDr. Michal Šimera, PhD. 

Podpredseda:

doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.

Členovia:

 • prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
 • Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.
 • Mgr. Ivan Farský, PhD.
 • MUDr. Michal Mešťaník, PhD.
 • Ing. Marcel Veterník, PhD.
 • MUDr. Kristián Varga
 • Marek Pavlišín (študent, predseda MKM)