Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výsledky

Výsledky XXVIII. ŠVK 2007 v Martine

Ceny Nadácie Dr. Jozefa Lettricha

 

Sekcia morfologicko- biochemická

 

1. miesto:

Jarmila Kecerová (Ústav lekárskej biochémie JLF UK): Sledovanie chemorezistencie MTT testom a porovnanie expresie ABC transportných proteínov s klinickou odpoveďou na liečbu u leukemických pacientov.

Školitelia: Mgr. Jozef Hatok, doc. RNDr. Peter Račay, PhD., prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

 

2. miesto:

Petra Boleková (Ústav molekulovej biológie, Transplantačné centrum, Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN): Vzťah medzi polymorfizmom IL-10 a biopticky verifikovanou akútnou rejekciou obličkového štepu.

Školitelia: RNDr. Zora Lasabová, PhD., MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD., MUDr. Katarína Macháleková

 

3. miesto:

Peter Jankovič (Ústav lekárskej biochémie JLF UK): Sledovanie biochemických zmien v mozgu potkana s experimentálnym modelom schizofrénie pomocou 1H a 31P spektroskopie magnetickej rezonancie.

Školitelia: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., doc. MUDr. František Šťastný, CSc.

 

Sekcia fyziologicko-farmakologická

 

1. miesto:

Iveta Švecová, Ivana Kapustová, Tatiana Rovná (Ústav farmakológie JLF UK): Letrozol v prevencii premenopauzálnej mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov.

Školitelia: MUDr. Vladimíra Sadloňová, RNDr. Peter Kubatka, PhD.

 

2. miesto:

Janka Búliková, Björn Redfors (Ústav fyziológie JLF UK): Využitie budesonidu v liečbe experimentálneho syndrómu aspirácie mekónia.

Školiteľka: MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

 

3. miesto:

Henrieta Rusňáková, Katarína Pásztóová (Ústav farmakológie JLF UK): Vzťah bronchokonstrikcie a kašľa u morčiat s hyperreaktivitou dýchacích ciest.            

Školiteľ: MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

 

Sekcia internisticko-pediatrická

 

1. miesto:

Jarmila Kecerová (Klinika detí a dorastu, Ústav patologickej fyziológie JLF UK): Diabetická neuropatia a kompenzovanosť diabetes mellitus u detí.

Školitelia: MUDr. Peter Ďurdík, MUDr. Silvia Varechová

 

2. miesto:

Petra Panisová, Barbora Nogová, Nora Pacindová (Klinika detí a dorastu JLF UK a MFN): Výpovedná hodnota pediatrických skórovacích systémov u kriticky chorých detí.      

Školitelia: MUDr. Peter Ďurdík, MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

 

3. miesto:

Matej Samoš (Ústav klinickej biochémie, 1. interná klinika JLF UK a MFN): Porovnanie koncentrácií usCRP so štandardnými metabolickými rizikovými faktormi u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. 

Školitelia: prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD., MUDr. Milan Dragula

 

Sekcia chirurgická

 

1. miesto:

Daša Klobušiaková, Katarína Belková (Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN): Polymorfizmus BstUI kodónu 72 génu p53 a endometriálny karcinóm.

Školiteľ: MUDr. Pavol Žúbor, PhD.

 

2. miesto:

Katarína Belková, Daša Klobušiaková (Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN): MDR-1 systém pri karcinóme prsníka a predikcia odpovede na adjuvantnú chemoterapiu.

Školiteľ: MUDr. Pavol Žúbor, PhD

 

3. miesto:

Marek Smolár (I. Chirurgická klinika JLF UK a MFN): Komplikácie miniinvazívnej chirurgie pri laparoskopii žlčníka

Školiteľ: doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

Sekcia ošetrovateľstva

 

1. miesto:

Ivan Farský (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Nádej u pacientov s depresívnou poruchou.

Školitelia: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof., doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

 

2. miesto:

Alena Jacková (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Dieťa s astmou bronchiale - vplyv ochorenia na kvalitu života rodiny.                    

Školiteľka: Mgr. Elena Holmanová

 

3. miesto:

Lenka Zahradská (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Monitorovanie krvného tlaku u 14-15 ročných detí v okrese Martin.

Školiteľka: Mgr. Anna Ovšonková.

 

Sekcia nelekárskych odborov

 

1. miesto:

Ľuboš Matovčík (Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK):  Kvalita života pacientov s malígnym melanómom.     

Školiteľka: doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., mim. prof.

 

2. miesto:

Eva Baumgartnerová, Monika Musilová, Silvia Fridrichová (Ústav verejného zdravotníctva JLF UK): Vedomosti o vírusovej hepatitíde a postoj k očkovaniu u stredoškolskej mládeže.

Školiteľ: MUDr. Lukáš Murajda.

 

3. miesto:

Patrik Rácz (Ústav lekárskej biofyziky, Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK): Špecifiká prístupu rádiologického asistenta k detskému pacientovi v rádiodiagnostike.        

Školitelia: Mgr. Nadežda Višnovcová, Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH

 

 

Ceny spoločnosti Richter Gedeon RT.

 

Základné medicínske a predklinické disciplíny

1. miesto:

Iveta Švecová, Ivana Kapustová, Tatiana Rovná (Ústav farmakológie JLF UK): Letrozol v prevencii premenopauzálnej mamárnej karci-nogenézy u samíc potkanov.

Školitelia: MUDr. Vladimíra Sadloňová, RNDr. Peter Kubatka, PhD.

 

2. miesto:

Jarmila Kecerová (Ústav lekárskej biochémie JLF UK): Sledovanie chemorezistencie MTT testom a porovnanie expresie ABC transportných proteínov s klinickou odpoveďou na liečbu u leukemických pacientov.

Školitelia: Mgr. Jozef Hatok, doc. RNDr. Peter Račay, PhD., prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

 

3. miesto:

Janka Búliková, Björn Redfors (Ústav fyziológie JLF UK): Využitie budesonidu v liečbe experimentálneho syndrómu aspirácie mekónia.

Školiteľka: MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

 

Klinické disciplíny

1. miesto:

Jarmila Kecerová (Klinika detí a dorastu, Ústav patologickej fyziológie JLF UK): Diabetická neuropatia a kompenzovanosť diabetes mellitus u detí.

Školitelia: MUDr. Peter Ďurdík, MUDr. Silvia Varechová

 

2. miesto:

Daša Klobušiaková, Katarína Belková (Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN): Polymorfizmus BstUI kodónu 72 génu p53 a endometriálny karcinóm.

Školiteľ: MUDr. Pavol Žúbor, PhD.

 

3. miesto:

Petra Panisová, Babrora Nogová, Nora Pacindová (Klinika detí a dorastu JLF UK a MFN): Výpovedná hodnota pediatrických skórovacích systémov u kriticky chorých detí.      

Školitelia: MUDr. Peter Ďurdík, MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

 

Ošetrovateľstvo a nelekárske odbory

1. miesto:

Ivan Farský (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Nádej u pacientov s depresívnou poruchou.

Školitelia: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof., doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

 

2. miesto:

Alena Jacková (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Dieťa s astmou bronchiale - vplyv ochorenia na kvalitu života rodiny.                    

Školiteľka: Mgr. Elena Holmanová

 

3. miesto:

Ľuboš Matovčík (Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK):  Kvalita života pacientov s malígnym melanómom.     

Školiteľka: doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., mim. prof.

 

Dovoľujeme si zároveň vyzvať všetkých umiestnených účastníkov konferencie, aby spracovali svoje príspevky v anglickom jazyku v rozšírenej forme a zaslali ich na publikovanie (po recenznom pokračovaní) do vedeckého časopisu Acta Medica Martiniana.

 

Organizačný výbor ŠVK si dovoľuje touto cestou popriať všetkým aktívnym účastníkom konferencie (študentom i školiteľom) veľa úspechov v ďalšej vedeckej a odbornej činnosti.

 

Zároveň si dovoľujeme poďakovať členom odborných porôt, predsedajúcim ako aj Vedeniu JLF UK, Nadácii Dr. Jozefa Lettricha a spoločnosti Richter Gedeon RT za ich neoceniteľnú ochotu a pomoc pri priebehu a vyhodnotení konferencie.

 

Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof. JLF UK, dekan JLF UK

Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.,  prodekan JLF UK

MUDr. Juraj Mokrý, PhD., predseda Organizačného výboru ŠVOČ