Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Program

Program XXVIII. ŠVK 2007 v Martine

Termín:

16. apríla 2007 od 15.00 hod.

17. apríla 2007 od 8.00 hod.

 

Registrácia účastníkov:

16.4.2007 (pondelok) 14.30-18.00 – Dekanát JLF UK

 

Miesta konania:

16. apríla 2007

Zasadačka Vedeckej rady (Dekanát JLF UK, Záborského 2)

–       Slávnostné otvorenie (15.00)

–       Sekcia hostí (15.15)

 

17. apríla 2007

Prednášková miestnosť A (pri ŠD, Novomeského 7)

–       Sekcia základných medicínskych a predklinických disciplín

-        Podsekcia morfologicko-biochemická (8.45-10.15)

-        Podsekcia fyziologicko-farmakologická (10.30-12.15)

 

Prednášková miestnosť B (pri ŠD, Novomeského 7)

–       Sekcia klinických disciplín

-        Podsekcia internisticko-pediatrická (8.30-10.15)

-        Podsekcia chirurgická (10.30-12.15)

–       Vyhodnotenie konferencie (14.00)

 

Veľká prednášková miestnosť (Malá Hora 5)

–       Sekcia ošetrovateľstva a nelekárskych odborov

-        Podsekcia ošetrovateľstva (8.00 – 11.30)

-        Podsekcia nelekárskych odborov (11.45-13.30)

 

Každá prednáška trvá 10 minút, diskusia 5 minút.

 

Program

 

Pondelok, 16. apríla 2007

Dekanát JLF UK, Zasadačka Vedeckej rady, Záborského 2

 

15.00 Otvorenie

 

15.15 Prezentácia prác

Sekcia hostí – nesúťažná sekcia  (15.15 – 17.30)

Omar Abu Yayyab (Department of Surgical Research and Techniques, Department of Anatomy, Department of Biochemistry and Medical Chemistry, University of Pécs, Hungary): Hyperosmotic stress-induced apoptotic signaling pathways in chondrocytes.

Tutors: Prof. Erzsébet Rőth, Dr. Balázs Borsiczky, Boglárka Rácz

 

József Farkas (Department of Anatomy, University of Pécs, Hungary): Effects of maternal deprivation on the Urocortin 1 system of the Non-Preganglional Nucleus Edinger Westphal.

Tutors: Dr. Balázs Gaszner, Dr. Dóra Reglődi

 

Michal Mokrý, Magdaléna Harakaľová (Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie a Labmed a.s., Ústav lekárskej biofyziky LF UPJŠ Košice): Experimental study on predicting skin flap necrosis by fluorescence in the FAD and NADH bands during surgery.          

Školitelia: Doc. RNDr. Jaroslav Kušnír, CSc., mim. prof., Ing. Katarína Dubayová, PhD., Doc. RNDr. Ján Sabo, CSc. mim. prof.

 

Magdaléna Harakaľová, Michal Mokrý (Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie a Labmed a.s., Neurochirurgická klinika LF UPJŠ Košice): Spectrofluorimetric profile of cerebrospinal fluid - the possible diagnostic tool?      

Školitelia: Doc. RNDr. Jaroslav Kušnír, CSc., mim. prof., Ing. Katarína Dubayová, PhD., Prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.

 

Monika Cáková (Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc): Vyšetření rezistence na cytostatika in vitro u pacientek s karcinomem ovaria - klinické důsledky.

Školiteľ: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D.

 

Peter Wohlfahrt, Stanislava Pingorová, Ján Varga, Pavol Staško, Lukáš Cmarada, Maroš Daxner (Ústav histológie a embryológie LF UPJŠ Kosice, IKEM Praha): Morfologické zmeny sliznice tenkého čreva a parenchýmu pľúc po ischemicko-reperfúznom poškodení tenkého čreva.

Školitelia: Prof. MVDr. Mikuláš Pomfy, MVDr. Štefan Tóth, MUDr. Peter Baláž, MUDr. Slavomír Rokošný

 

Jana Fischerová (Fyziologický ústav LFUK Bratislava): Funkčná lateralita mozgových hemisfér a pohlavný dimorfizmus.

Školiteľka: Doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

 

Miroslav Pernický (I. interná klinika, I. chirurgická klinika FNsP a LFUK Bratislava): Perioperačné (ne)kardiovaskulárne riziko u pacientov s kolorektálnym karcinómom.

Školitelia: Prof. MUDr. Ján Murín CSc., Doc. MUDr. Peter Labaš CSc.

 

Alica Dzurenková (II. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava):  Hodnotenie detských darcov periférnych krvotvorných buniek

Školiteľka: MUDr. Sabina Šufliarska

 

17.30 Inštruktáž súťažiacich účastníkov, nahrávanie prezentácií

 

18.00 Porada Poroty (Hotel Turiec)

 

19.00 Spoločenský večer (Jedáleň ŠD JLF UK, Novomeského 7)

 

Utorok, 17. apríla 2007

Aula „A“ –  Sekcia základných medicínskych  a predklinických disciplín

Podsekcia morfologicko-biochemická  (8.45 – 10.15)

 

Michal Terek (Ústav patologickej anatómie JLFUK a MFN): Neuroendokrinné nádory gastrointestinálneho traktu.   

Školitelia: MUDr. Katarína Macháleková, MUDr. Karol Kajo, PhD.

 

Juraj Sokol, Martin Lužbeťák (Ústav lekárskej biológie JLF UK a Klinika dermatovenerológie JLF UK a MFN): Sledovanie genetickej dispozície rizikových psoriázu spúšťajúcich faktorov.          

Školitelia: doc. MUDr. Martin Péč, PhD., mim. prof.,  MUDr. I. Chríbiková

 

Peter Jankovič (Ústav lekárskej biochémie JLF UK): Sledovanie biochemických zmien v mozgu potkana s experimentálnym modelom schizofrénie pomocou 1H a 31P spektroskopie magnetickej rezonancie.

Školitelia: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., doc. MUDr. František Šťastný, CSc.

 

Daniel Čierny (Ústav lekárskej biochémie JLF UK): Molekulárna odpoveď expresie génov zúčastňujúcich sa ischemického poškodenia CNS.         

Školitelia: prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc., Mgr. Peter Urban, Mgr. Martina Pavlíková

 

Petra Boleková (Ústav molekulovej biológie, Transplantačné centrum, Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN): Vzťah medzi polymorfizmom IL-10 a biopticky verifikovanou akútnou rejekciou obličkového štepu.

Školitelia: RNDr. Zora Lasabová, PhD., MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD., MUDr. Katarína Macháleková

 

Jarmila Kecerová (Ústav lekárskej biochémie JLF UK): Sledovanie chemorezistencie MTT testom a porovnanie expresie ABC transportných proteínov s klinickou odpoveďou na liečbu u leukemických pacientov.

Školitelia: Mgr. Jozef Hatok, doc. RNDr. Peter Račay, PhD., prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

 

 Prestávka  (10.15 – 10.30)

 

Podsekcia fyziologicko-farmakologická  (10.30 – 12.15)

 

 Juraj Halička (Ústav patologickej fyziológie JLF UK): Vplyv interakcie N-acetylcysteínu a oxidačného stresu na obranné mechanizmy respiračného systému morčiat po expozícii hyperoxii.        

Školiteľka: RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.

 

Henrieta Rusňáková, Katarína Pásztóová (Ústav farmakológie JLF UK): Vzťah bronchokonstrikcie a kašľa u morčiat s hyperreaktivitou dýchacích ciest.               

Školiteľ: MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

 

Andrea Michalková, Alexandra Blahušiaková (Ústav patologickej fyziológie JLF UK): Sledovanie vybraných parametrov kašľového reflexu u detí.      

Školitelia: MUDr. Jana Plevková PhD., MUDr. Silvia Varechová, prof. MUDr. Miloš Tatár,  CSc.

 

Björn Redfors, Janka Búliková (Department of Physiology JFM CU): Aminophylline treatment improved the lung functions in meconium-instilled rabbits.

Tutor: Daniela Mokra, MD, PhD

 

Janka Búliková, Björn Redfors (Ústav fyziológie JLF UK): Využitie budesonidu v liečbe experimentálneho syndrómu aspirácie mekónia.

Školiteľka: MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

 

Katarína Pásztóová, Henrieta Rusňáková, Janka Búliková (Ústav farmakológie, Ústav fyziológie JLF UK): Vplyv glukokortikoidov na zvýšenú reaktivitu dýchacích ciest po aspirácii mekónia.

Školitelia: MUDr. Juraj Mokrý, PhD., MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

 

Iveta Švecová, Ivana Kapustová, Tatiana Rovná (Ústav farmakológie JLF UK): Letrozol v prevencii premenopauzálnej mamárnej karci-nogenézy u samíc potkanov.

Školitelia: MUDr. Vladimíra Sadloňová, RNDr. Peter Kubatka, PhD.

 

Aula „B“ – Sekcia klinických disciplín

 

Podsekcia internisticko-pediatrická  (8.30 – 10.15)

 

Matej Samoš (Ústav klinickej biochémie, 1. interná klinika JLF UK a MFN): Porovnanie koncentrácií usCRP so štandardnými metabolickými rizikovými faktormi u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. 

Školitelia: prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD., MUDr. Milan Dragula

 

Martina Hudecová, Jana Pilárová (Psychiatrická klinika JLF UK a MFN): Vplyv antipsychotickej liečby na vybrané biologické prametre.

Školitelia: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., MUDr. Valéria Kerná

 

Jana Kryštofová, Peter Gábriš (Psychiatrická klinika JLF UK a MFN): Psychosomatické symptómy u rodičov detí s psychickou poruchou.

Školitelia: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., MUDr. Pavol Adamík

 

Eva Prostredná, Lucia Košťalová (Klinika detí a dorastu JLF UK a MFN): Ambulantné monitorovanie arteriálneho tlaku krvi u detí.

Školitelia: MUDr. Peter Ďurdík, prof.  MUDr. Alexander Jurko, DrSc.

 

Jarmila Kecerová (Klinika detí a dorastu, Ústav patologickej fyziológie JLF UK): Diabetická neuropatia a kompenzovanosť diabetes mellitus u detí.

Školitelia: MUDr. Peter Ďurdík, MUDr. Silvia Varechová

 

Petra Panisová, Babrora Nogová, Nora Pacindová (Klinika detí a dorastu JLF UK a MFN): Výpovedná hodnota pediatrických skórovacích systémov u kriticky chorých detí.    

Školitelia: MUDr. Peter Ďurdík, MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

 

Nora Pacindová, Barbora Nogová, Petra Panisová (Klinika detí a dorastu JLF UK a MFN): Akútna hyperglykémia u kriticky chorých detských pacientov.  

Školiteľ: MUDr. Peter Ďurdík

 

Prestávka  (10.15 – 10.30)

 

Podsekcia chirurgická  (10.30 – 12.15)

 

Marek Smolár (I. Chirurgická klinika JLF UK a MFN): Komplikácie miniinvazívnej chirurgie pri laparoskopii žlčníka

Školiteľ: doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

 

Norbert Mazur (Ι. Chirurgická klinika JLF UK a MFN): Výsledky chirurgickej liečby pľúcnych metastáz na I. chirurgickej klinike MFN a JLF v Martine       

Školiteľ: MUDr. Anton Dzian

 

Ladislav Bogdán, Martin Vojtko (Ortopedicko-traumatologická klinika JLF UK a MFN): Artroskopická náhrada predného skríženého väzu.

Školiteľ: MUDr. Peter Sopilko

 

Barbora Kukučková, Michaela Mišániová (Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a MFN): Chirurgická liečba chorôb prištítnych teliesok.  

Školiteľ: MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

 

Romana Richterová (Neurochirurgické oddelenie MFN): Kritériá závažnosti mozgového úrazu v korelácii s outcome score.             

Školitelia: MUDr. Július De Riggo, PhD., MUDr. Milan Tretina

 

Daša Klobušiaková, Katarína Belková (Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN): Polymorfizmus BstUI kodónu 72 génu p53 a endometriálny karcinóm

Školiteľ: MUDr. Pavol Žúbor, PhD.

 

Katarína Belková, Daša Klobušiaková (Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN): MDR-1 systém pri karcinóme prsníka a predikcia odpovede na adjuvantnú chemoterapiu.            

Školiteľ: MUDr. Pavol Žúbor, PhD.

 

Malá Hora 5 – Sekcia ošetrovateľstva a nelekárskych odborov

 

 Podsekcia ošetrovateľstva I.  (8.00 – 9.30)

 

Alena Jacková (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Dieťa s astmou bronchiale - vplyv ochorenia na kvalitu života rodiny.           

Školiteľka: Mgr. Elena Holmanová

 

Lenka Zahradská (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Monitorovanie krvného tlaku u 14-15 ročných detí v okrese Martin.

Školiteľka: Mgr. Anna Ovšonková

 

Zuzana Vráblová (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Poruchy príjmu potravy z pohľadu primárnej ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa a rodinu .

Školiteľka: Mgr. Mária Zanovitová

 

Zuzana Kompanová (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Špecifiká starostlivosti v domove dôchodcov.                

Školiteľka: Mgr. Mária Tabaková

 

Mariana Volfová (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Compliance u seniorov. 

Školiteľka: Mgr. Ivana Bóriková

 

Dana Krethová (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Súčasné zdravotníctvo a jeho úloha pri úmrtí človeka.

Školiteľka: doc. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., mim. prof.

 

Prestávka  (9.30 – 9.45)

 

Podsekcia ošetrovateľstva II.  (9.45 – 11.30)

 

Alica Ačjaková (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Posudzovanie potreby vyprázdňovania stolice - návrh posudzovacej stupnice.

Školiteľka: Mgr. Petronela Osacká

 

Viera Fedorová (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Projekt edukácie rodín pacientov s črevnými stómiami.             

Školiteľka: Mgr. Edita Hlinková

 

Alica Ačjaková, Svetlana Gočaltovská (Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Postavenie anesteziológa a anesteziológickej sestry pri operácii.               

Školitelia: MUDr. Miroslav Šulaj, Mgr. Edita Hlinková

 

Michaela Bušová (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Spokojnosť pacientov s poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Školiteľka: Mgr. Mária Tabaková

 

Daniela Karasová (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Subjektívne hodnotenie vplyvu chronických rán na jednotlivé oblasti života

Školiteľka: Mgr. Edita Hlinková

 

Ivan Farský (Ústav ošetrovateľstva JLF UK): Nádej u pacientov s depresívnou poruchou.                 

Školitelia: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof., doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

 

Erika Belešová (Ústav ošetrovateľtva JLF UK): Depresívny syndróm u onkologických pacientov.                 

Školiteľ: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

 

Prestávka  (11.30 – 11.45)

 

Podsekcia nelekárskych odborov  (11.45 – 13.30)

 

Michaela Jarošová (Ústav verejného zdravotníctva JLF UK): Slovenské osobnosti verejného zdravotníctva.

Školitelia: PhDr. Marta Tkáčová, MUDr. Lukáš Murajda

 

Patrik Rácz (Ústav lekárskej biofyziky, Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK): Špecifiká prístupu rádiologického asistenta k detskému pacientovi v rádiodiagnostike.               

Školitelia: Mgr. Nadežda Višnovcová, Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH

 

Milan Paleček (Ústav lekárskej biofyziky, Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK): Koronárne stenty a ich využitie v rádiológii      

Školitelia: Mgr. Nadežda Višnovcová, Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH

 

Eva Žabková, Marek Benčík (Ústav verejného zdravotníctva JLF UK):  Podpora nadobúdania uvedomelého postoja a získavania vedomostí o vírusovej hepatitíde u stredoškolskej mládeže.

Školiteľ: MUDr. Lukáš Murajda

 

Eva Baumgartnerová, Monika Musilová, Silvia Fridrichová (Ústav verejného zdravotníctva JLF UK): Vedomosti o vírusovej hepatitíde a postoj k očkovaniu u stredoškolskej mládeže.

Školiteľ: MUDr. Lukáš Murajda

 

Ľuboš Matovčík (Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK):  Kvalita života pacientov s malígnym melanómom.

Školiteľka: doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., mim. prof.

 

Jana Zboranová (Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK):  Hygienická starostlivosť o seniorov v sociálnych zariadeniach.        

Školiteľka: doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., mim. prof.

 

Vyhodnotenie konferencie - Aula „B“ 14.00