Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizátori

Organizátori

Všetky záležitosti súvisiace so Študentskou vedeckou a odbornou činnosťou na JLF UK sú v pôsobnosti prodekana pre doktorandské a špecializačné štúdium v zdravotníctve, ktorým je v súčasnosti prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. Za priamu organizáciu ŠVOČ a ŠVK je zodpovedný Organizačný výbor ŠVOČ.