Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditácia 2022 - zosúladenie habilitačných a inauguračných konaní s Vnútorným systémom kvality a Štandardmi pre habilitačné konanie a inauguračné konanie SAAVŠ

Odbory habilitačných konaní a inauguračných konaní

 

Legislatíva:

Zákon NR SR č. 137/2022 Z.z. z 22.4.2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný od 25.4.2022

Zákon č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov dané Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo

Vnútorný predpis č. 25/2021 Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na Univerzite Komenského v Bratislave účinný od 1.9.2022

<output>Zákon NR SR č. 137/2022 Z.z. z 22.4.2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný od 25.4.2022</output>

Vnútorný predpis č. 24/2021 Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave účinný od 1.9.2022

Príloha k smernici rektora číslo 24/2021 Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/JLF_UK_HIK_schvalene.pdf  účinné od 1.9.2022  

 

<output>Zákon NR SR č. 137/2022 Z.z. z 22.4.2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný od 25.4.2022</output>