Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pre žiadateľov o doplňujúce skúšky

INFORMÁCIA O ZRUŠENÍ TERMÍNU DOPLŇUJÚCEJ SKÚŠKY 19.3.2020

Na základe Príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 3/2020 (Opatrenia Univerzity Komenského v Bratislave v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení) a v záujme predchádzania vzniku a šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19) je v čase od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 prerušená prezenčná výučba a v uvedenom období sú zrušené aj všetky hromadné akcie v priestoroch JLF UK, vrátane štátnych skúšok. Z uvedeného dôvodu sa ruší  doplňujúca skúška v termíne 19.3.2020. Nový termín je predbežne stanovený na druhú polovicu apríla. Presná informácia o termíne konania doplňujúcej skúšky bude zverejnená následne.

Z vyššie uvedeného dôvodu zmeny termínu doplňujúcej skúšky bude úhrada poplatku za doplňujúcu skúšku akceptovaná do 13.4.2020.

 

Doplňujúca skúška pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár sa realizuje na základe Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR č. 36/2016 a zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.

 

Termíny konania prípravných kurzov k doplňujúcej skúške: 27. - 31.1.2020

Ďalšie informácie k prípravným kurzom:

Obsahové zameranie kurzu pre povolanie lekár: vnútorné lekárstvo, chirurgia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo a sociálne lekárstvo a legislatíva

Obsahové zameranie kurzu pre povolanie zubný lekár: vnútorné lekárstvo, chirurgia, zubné lekrstvo a sociálne lekárstvo a legislatíva

Prípravný kurz k doplňujúcim skúškam - harmonogram

Poplatok za kurz: 200€, poplatok uhraďte podľa platobných inštrukcií uvedených tu

Uzávierka prijímania žiadostí a úhrady poplatku: 15.1.2020

Písomnú žiadosť o absolvovanie kurzu pre zdravotnícke povolanie lekár alebo zubný lekár zasielajte na adresu: Študijné oddelenie, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 03601 Martin
Žiadosť musí obsahovať :
1. meno a priezvisko
2. adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu
3. telefonický a mailový kontakt (pozvánka na kurz bude zasielaná elektronicky na emailovú adresu)
4. doklad o uhradení poplatku za prípravný kurz

Možnosť ubytovania: Vysokoškolský internát JLF UK alebo komerčne dostupné hotelové ubytovanie v iných zariadeniach v Martine.

 

Ďalšie informácie k doplňujúcim skúškam:

Vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie lekár 

Miesto konania:    Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Termín konania:  
19. – 20.3. 2020

Žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky žiadateľ pošle na adresu:
Dekanát JLF UK
Malá Hora 4A
036 01 Martin

Tlačivo žiadosti si stiahnite tu: pdf, word

K žiadosti je potrebné priložiť:
1. osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka Slovenskej   republiky,
2. osvedčenú kópiu rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o uznaní dokladu o vzdelaní,
3. potvrdenie o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky,
4. osvedčenú kópiu protokolu o vykonanej neúspešnej doplňujúcej skúške, ak ide o opakovanie doplňujúcej skúšky vykonávanej najneskôr do 12 mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania doplňujúcej skúšky.

Uzávierka prijímania žiadostí je: 18.2.2020

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky (určený na základe Opatrenia MŠVVaŠ SR na AR 2019/2020)  je pre povolanie lekár - 665,00 €

V prípade, že ide o uchádzača, ktorý v dobe najviac 12 mesiacov pred termínom doplňujúcej skúšky úspešne absolvoval časť doplňujúcej skúšky (písomný test), hradí len polovicu poplatku - 332,50

Poplatok je potrebné uhradiť na účet JLF UK vedený v Štátnej pokladnici podľa inštrukcií uvedených tu, do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko žiadateľa. 

Poplatok musí byť uhradený do 13.3.2020. V prípade neuhradenia platby do daného termínu žiadateľ nebude môcť doplňujúcu skúšku vykonať.

Pozvánka na vykonanie doplňujúcej skúšky bude doručená výhradne elektronicky na e-mailovú adresu žiadateľa!

Doplňujúca skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti.

Písomná časť sa vykonáva v dvoch častiach a realizuje sa formou elektronického testovania. Testové otázky a poradie možností je generované náhodne, v každej otázke je zo štyroch možností vždy len jedna možnosť správna. Písomná časť doplňujúcej skúšky trvá 120 minút (prezencia a pokyny 30 min., písomný test 90 min.).

1. Prvá časť písomnej skúšky je zameraná na preukázanie odborných znalostí v príslušnom zdravotníckom povolaní lekár:
  20 otázok z Vnútorných chorôb
  20 otázok z Chirurgie
  20 otázok z Pediatrie
  20 otázok z Gynekológie a pôrodníctva

2. Druhá časť písomnej skúšky v rozsahu 20 otázok je zameraná na preukázanie znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.

Za každú správne zodpovedanú otázku sa pridelí jeden bod.
Každá písomná časť doplňujúcej skúšky sa hodnotí samostatne. 
Úspešný je ten žiadateľ, ktorý dosiahol najmenej 70 % správne zodpovedaných otázok:
- v prvej časti získa 56 a viac bodov 
- v druhej časti získa 14 a viac bodov 

Ústnu časť doplňujúcej skúšky vykoná len ten žiadateľ, ktorý bol úspešný v oboch častiach písomnej časti doplňujúcej skúšky.

Ústna časť pozostáva z overenia teoretických vedomostí a môže pozostávať aj z praktickej časti, ktorá je v simulovaných podmienkach.

Sylaby: Vnútorné choroby, Chirurgia, Gynekológia a pôrodníctvo, Pediatria

Sylaby: Právne predpisy

V prípade, že ste zaslali všetky potrebné doklady a platbu k doplňujúcej skúške, ale nemôžete sa jej zúčastniť, je potrebné sa z termínu odhlásiť.

Odhlásenie z termínu skúšky pdf, word

 

Vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie zubný lekár

Miesto konania:    Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Termín konania:   19. – 20.3. 2020 

Žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky žiadateľ pošle na adresu:
Dekanát JLF UK
Malá Hora 4A
036 01 Martin

Tlačivo žiadosti si stiahnite tu: pdf, word

K žiadosti je potrebné priložiť:
1. osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka Slovenskej   republiky,
2. osvedčenú kópiu rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o uznaní dokladu o vzdelaní,
3. potvrdenie o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky,
4. osvedčenú kópiu protokolu o vykonanej neúspešnej doplňujúcej skúške, ak ide o opakovanie doplňujúcej skúšky vykonávanej najneskôr do 12 mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania doplňujúcej skúšky.

Uzávierka prijímania žiadostí je: 18.2.2020

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky (určený na základe Opatrenia MŠVVaŠ SR na AR 2019/2020)  je pre povolanie zubný lekár - 1064,00€

V prípade, že ide o uchádzača, ktorý v dobe najviac 12 mesiacov pred termínom doplňujúcej skúšky úspešne absolvoval časť doplňujúcej skúšky (písomný test), hradí len polovicu poplatku - 532,00

Poplatok je potrebné uhradiť na účet JLF UK vedený v Štátnej pokladnici podľa inštrukcií uvedených tu, do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko žiadateľa

Poplatok musí byť uhradený do 13.3.2020. V prípade neuhradenia platby do daného termínu žiadateľ nebude môcť doplňujúcu skúšku vykonať.

Pozvánka na vykonanie doplňujúcej skúšky bude doručená výhradne elektronicky na e-mailovú adresu žiadateľa!

Doplňujúca skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti.
Písomná časť sa vykonáva v dvoch častiach a realizuje sa formou elektronického testovania. Testové otázky a poradie možností je generované náhodne, v každej otázke je zo štyroch možností vždy len jedna možnosť správna. Písomná časť doplňujúcej skúšky trvá 120 minút (prezencia a pokyny 30 min., písomný test 90 min.).

1. Prvá časť písomnej skúšky je zameraná na preukázanie odborných znalostí v príslušnom zdravotníckom povolaní zubný lekár:
10 otázok z Internej medicíny
10 otázok z Chirurgie
20 otázok z Terapeutického zubného lekárstva: Konzervačného zubného lekárstva, Endodoncie,  Detského zubného lekárstva, Parodontológie a chorôb ústnej sliznice
20 otázok z Ortopedického zubného lekárstva: Zubnej protetiky, Čeľustnej ortopédie
20 otázok z Orálnej a maxilofaciálnej chirurgie, Dentoalveolárnej chirurgie

2. Druhá časť písomnej skúšky v rozsahu 20 otázok je zameraná na preukázanie znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.

Za každú správne zodpovedanú otázku sa pridelí jeden bod.
Každá písomná časť doplňujúcej skúšky sa hodnotí samostatne. 
Úspešný je ten žiadateľ, ktorý dosiahol najmenej 70 % správne zodpovedaných otázok:
- v prvej časti získa 56 a viac bodov 
- v druhej časti získa 14 a viac bodov

Ústnu časť doplňujúcej skúšky vykoná len ten žiadateľ, ktorý bol úspešný v oboch častiach písomnej časti doplňujúcej skúšky.

Ústna časť pozostáva z overenia teoretických vedomostí a pozostáva aj z praktickej časti, ktorá je v simulovaných podmienkach. 

Sylaby: (Terapeutické zubné lekárstvo, Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia, Ortopedické zubné lekárstvo, Vnútorné choroby, Chirurgia)

Sylaby: Právne predpisy

V prípade, že ste zaslali všetky potrebné doklady a platbu k doplňujúcej skúške, ale nemôžete sa jej zúčastniť, je potrebné sa z termínu odhlásiť.

Odhlásenie z termínu skúšky pdf, word