Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Uznávanie dokladov zo štúdia v zahraničí a doplňujúca skúška

Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia (MŠVVaŠ SR)

Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách (Informácia UK v Bratislave)

Náležitosti a postup pri vykonaní doplňujúcej skúšky upravuje § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a zmene a doplnení niektorých predpisov.

Informácie pre žiadateľov o doplňujúce skúšky

Žiadosti o doplňujúce skúšky sa zasielajú na študijné oddelenie JLF UK,

Malá Hora 4A, 036 01 Martin.

kontakt: eva.tisliarova@uniba.sk, (043/2633 121)