Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Uznávanie dokladov zo štúdia v zahraničí a doplňujúca skúška

Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia (MŠVVaŠ SR)

Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách (Informácia UK v Bratislave)

Uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území nečlenských štátov sa uskutočňuje v dvojstupňovom procese. Vykonanie doplňujúcej skúšky sa realizuje v súlade s metodickým usmernením MŠVVaŠ SR č. 36/2016

Informácie pre žiadateľov o doplňujúce skúšky

Žiadosti o doplňujúce skúšky sa zasielajú na študijné oddelenie JLF UK,

Malá Hora 4A, 036 01 Martin.

kontakt: tisliarovajfmed.uniba.sk, (043/2633 121)