Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program všeobecné lekárstvo

PROFIL ABSOLVENTA študijného programu všeobecné lekárstvo spojeného 1. a 2. stupňa v študijnom odbore 7.1.1. všeobecné lekárstvo

Študijný program všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom v AR 2019/2020

Študijný program všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom v AR 2020/2021

Informačné listy predmetov pre študentov študujúcich v jazyku slovenskom:

1. rok štúdia

2. rok štúdia

3. rok štúdia

4. rok štúdia

5. rok štúdia

6. rok štúdia